Strona główna / Aktualności / Założyć firmę w dwa tygodnie

Założyć firmę w dwa tygodnie

26 czerwca 2014 r. Sejm RP przyjął przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmianie niektórych innych ustaw, która ułatwi przedsiębiorcom zakładanie firm.Celem proponowanych rozwiązań jest skrócenie, o około 17 dni, czasu oczekiwania przez podmiot na możliwość rozpoczęciawykonywania działalności (w tym działalności gospodarczej). Obecnie na rozpoczęcie działalności trzeba czekać ok. 25 dni,
NIP I REGON SZYBCIEJ
Po zmianach ma to być 7 dni. Umożliwi to wprowadzenie rozwiązania polegającego na nadawaniu podmiotom wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego identyfikatora podatkowego NIP oraz numeru identyfikacyjnego Regon (na podstawie danych przekazanych z KRS do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru GUS) automatycznie po dokonaniu wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Nadane identyfikatory będą także automatycznie zamieszczane w KRS bezpośrednio po ich nadaniu, bez konieczności wydawania przez sąd rejestrowy orzeczenia w tym zakresie. W praktyce moment wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego stanie się dniem, od którego będzie można rozpocząć działalność, w tym działalność gospodarczą. Działanie nowopowstającego podmiotu ograniczy się wyłącznie do obowiązku złożenia wniosku o wpis podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Informacje o podmiocie zawarte w KRS będą stanowić podstawowy pakiet danych, z których korzystać będą inne instytucje ? urząd skarbowy, GUS i ZUS. Oznacza to, że urzędy między sobą będą mogły wymieniać dane dotyczące przedsiębiorcy.
OGRANICZENIE OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIOWEGO
Obowiązek zgłoszeniowy po stronie przedsiębiorcy zostanie ograniczony do tzw. danych uzupełniających. Są to dane, które nie podlegają wpisowi do KRS, a są niezbędne dla Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i będą uzupełniane przez podmiot, w późniejszym terminie, już po rozpoczęciu działalności. Chodzi o m.in. o dane takie, jak: numer rachunku bankowego, dane kontaktowe, przewidywana liczba zatrudnianych, które albo mają charakter danych ?wrażliwych?, albo nie są podmiotowi jeszcze znane w chwili rejestracji w KRS.
Przedsiębiorca będzie je zamieszczał na jednym formularzu i składał w ciągu 21 dni od wpisu do KRS w urzędzie skarbowym, który przekaże je do GUS i ZUS. Składanie danych uzupełniających w formie papierowej lub elektronicznej nie będzie wstrzymywało rozpoczęcia przez podmiot działalności, w tym działalności gospodarczej. Wskutek wprowadzenia projektowanych rozwiązań podmiot już w dniu dokonania wpisu do KRS otrzymywałby identyfikator podatkowy NIP oraz numer identyfikacyjny Regon i mógłby faktycznie rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Planuje się, że nowe rozwiązania zaczną obowiązywać od 1 grudnia 2014 r.

Sprawdź także

Nie ujawnią i już

Prezes TK Julia Przyłębska utajniła oświadczenia majątkowe pięciu osób zasiadających w trybunale. Oświadczenie jej samej …