Strona główna / Aktualności / Zamiast sądu komisja

Zamiast sądu komisja

Od Nowego Roku weszła w życie nowela ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, powołująca do życia wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, W Wielkopolsce brakuje jeszcze trzech członków, aby komisja, mająca działać przy wojewodzie mogła się ukonstytuować. W najbliższych dniach Piotr Florek, wojewoda wielkopolski ma ogłosić termin zebrania i ukonstytuowania się takie komisji. Miejmy nadzieje, że do tego czasu organizacje społeczne Poznania i Wielkopolski wybiorą chętnych kandydatów do tej komisji.
Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego, zwany dalej ?wnioskiem?, wnosi się do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych właściwej ze względu na siedzibę szpital.
Wnosi się go w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta. W przypadku śmierci pacjenta termin ten nie biegnie do dnia zakończenia postępowania spadkowego.
W skład wojewódzkiej komisji wchodzi 16 członków, w tym:
1) 8 członków posiadających co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych, którzy wykonują zawód medyczny przez okres co najmniej 5 lat albo posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych,
2) 8 członków posiadających co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych, którzy przez okres co najmniej 5 lat byli zatrudnieni na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa albo posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych — którzy posiadają wiedzę w zakresie praw pacjenta oraz korzystają z pełni praw publicznych.
14 członków powołuje wojewoda, przy czym:
a) 4 członków stanowią osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz diagnostów laboratoryjnych, mających siedzibę na terenie województwa,
b) 4 członków stanowią osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez samorząd zawodowy adwokatury oraz samorząd radców prawnych, mających siedzibę na terenie województwa,
c) 6 członków stanowią osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczne działające na terenie województwa na rzecz praw pacjenta; po jednym członku powołuje minister właściwy do spraw zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta.
Kadencja wojewódzkiej komisji wynosi 6 lat. Termin pierwszego posiedzenia wojewódzkiej komisji wyznacza wojewoda. Pierwszemu posiedzeniu, do czasu wyboru przewodniczącego, przewodniczy członek wojewódzkiej komisji wyznaczony przez wojewodę. Wojewódzkie komisje orzekają w składzie 4-osobowym.
Celem postępowania przed wojewódzką komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne. Maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia, w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych objętych ochroną ubezpieczeniową, wynosi 1 200 000 zł, z tym że w przypadku:
1) zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta — wynosi 100 000 zł,
2) śmierci pacjenta — wynosi 300 000 zł — w odniesieniu do jednego pacjenta.

O g ł o s z e n i e Komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych do organizacji społecznych działających na rzecz praw pacjenta na terenie województwa wielkopolskiego w sprawie ponownego naboru kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
Wojewoda Wielkopolski, działając na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 113, poz. 660), w związku z brakiem wymaganej liczby kandydatów spełniających wymagania na członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – ponownie ogłasza nabór kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych pierwszej kadencji, wśród organizacji społecznych działających na rzecz praw pacjenta na terenie województwa wielkopolskiego.
Poszukiwane są 3 osoby posiadające co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych oraz 1 osoba posiadająca co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych. Podmioty zgłaszające kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych proszone są o złożenie następujących dokumentów: zgłoszenie kandydata na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych przez organizacje społeczne działające na rzecz praw pacjenta na terenie województwa wielkopolskiego (załączniki poniżej), oświadczenie kandydata na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
o: braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, niekaralności z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej lub zawodowej, braku prawomocnego orzeczenia środka karnego określonego w art. 39 pkt 2 lub 2a Kodeksu karnego oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych, oraz dokumenty potwierdzające co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych, dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu medycznego przez okres co najmniej 5 lat albo dokumenty potwierdzające posiadany stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych, lub dokumenty potwierdzające co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych, dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowiskach związanych ze stosowaniem i tworzeniem prawa przez okres co najmniej 5 lat albo dokumenty potwierdzające posiadany stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych.
Organizacje społeczne proszone są o jak najszybsze złożenie wymaganych dokumentów na adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań

Sprawdź także

W.Żurek wygrywa z PiS

Sędzia Waldemar Żurek wygrał proces przeciw koleżance Ziobry. „Jestem zadowolony, ale też zmęczony” Sąd Okręgowy …