Strona główna / Aktualności / Zaostrzenie kar za sex z nieletnimi

Zaostrzenie kar za sex z nieletnimi

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy kodeks karny i niektórych innych ustaw przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości. Projekt wprowadza odpowiedzialność karną za nowe rodzaje przestępstw wymierzonych w wolność seksualną, obyczajność oraz prawidłowy rozwój psychoseksualny nieletnich. W przyjętym projekcie
W przyjętym projekcie zaproponowano rozwiązania, które wdrażają regulacje europejskie i maja szczególnie chronić dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym. Kwestią, w której regulacje krajowe odbiegają od wymogów międzynarodowych, jest zakres karalności pornografii z udziałem małoletnich. O ile obecnie przewiduje się karalność utrwalania, sprowadzania, przechowywania lub posiadania treścipornograficznych z udziałem małoletniego poniżej lat 15, to zgodnie z projektem czyny te będą karane w odniesieniu do wszystkich małoletnich (tym samym ochroną objęte będą również osoby w wieku 15-18 lat).
Na poziomie 15 lat utrzymana zostanie tzw. granica wieku przyzwolenia na obcowanie. Istotną zmianą jest także dostosowanie polskiego prawa do realiów przestępczości w Internecie. Projekt przewiduje bowiem wprowadzenie odpowiedzialności karnej nie tylko za utrwalanie na swoim komputerze treści pornograficznych z udziałem dzieci, ale także oglądanie ich na żywo na zasadzie ?streamingu? (np. na czatach). Projekt przewiduje też zmiany mające na celu ograniczenie zjawiska prostytucji dziecięcej poprzez penalizację kontaktów seksualnych z małoletnimi poniżej 18 lat, jeżeli wiążą się one z przekazaniem lub obietnicą korzyści majątkowej, osobistej lub nadużyciem zaufania. Nie będzie miało przy tym znaczenia z czyjej inicjatywy dochodzi do takich kontaktów.
Dorosły oferujący takie korzyści nie będzie się mógł tłumaczyć tym, że jedynie przyjął propozycję dziecka. Projektowane przepisy zakładają karanie uczestników tzw. przedstawień pornograficznych zudziałem małoletnich. Przedstawienia takie bez wątpienia mają wysoce negatywny wpływ na prawidłowy rozwój psychoseksualny dzieci, a dotąd nie były wprost penalizowane w Kodeksie karnym.
W projekcie ustawy zaproponowano zmianę tytułu Rozdziału XXV k.k. poprzez uzupełnienie wymienionych w nim dóbr chronionych o ?prawidłowy rozwój psychoseksualny małoletnich?. Zmiana ta odzwierciedla znaczenie ochrony, jaką należy zapewnić tej sferze rozwoju małoletnich, również przy wykorzystaniu regulacji karno-prawnych. Projektowane przepisy zakładają wydłużenie okresu przedawnienia karalności przestępstw o charakterze seksualnym. W przypadku, gdy ofiarą takiego przestępstwa będzie małoletni, w tym również w przypadku treści pornograficznych z udziałem małoletniego, przedawnienie karalności nie będzie mogło nastąpić wcześniej niż 10 lat od ukończenia 18 lat przez nieletniego. Wydłużenie tego okresu, z dotychczas obowiązujących 5 lat, podyktowane jest koniecznością zapewnienia osobom, które jeszcze, jako małe dzieci padły ofiarą przestępstw o charakterze seksualnym, możliwości dochodzenia ukarania sprawcy, gdy osiągną już one samodzielność, tj. po ukończeniu przez nie 18 roku życia. Ponadto w projekcie przewiduje się zmianę w art. 92a ustawy o systemie oświaty, która ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży korzystającym z różnych form zorganizowanego wypoczynku możliwie najbardziej bezpiecznych do tego warunków. Stąd wprowadza się wymóg niekaralności wychowawcy i kierownika za określone przestępstwa oraz nakłada na te osoby obowiązek przedłożenia informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Pozostałe zaproponowane w projekcie zmiany, w tym zmiany w innych ustawach, mają przede wszystkim charakter redakcyjny i w przeważającej części wynikają z potrzeby dostosowania innych przepisów do zmienionej nazwy Rozdziału XXV k.k.
Zaproponowane zmiany stanowią zarówno adekwatną reakcję na zjawisko wykorzystywania i niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych, jak również przyczynią się do ochrony prawidłowego rozwoju psychoseksualnego małoletnich. Należy, bowiem zauważyć, iż nowe regulacje wymierzone są przede wszystkim w producentów i odbiorców pornografii dziecięcej oraz osoby korzystające z prostytucji dziecięcej. Wedle założeń resortu sprawiedliwości, skutkiem przyjętych rozwiązań będzie, zatem ograniczenie popytu na taką pornografię, a tym samym zmniejszenie jej ilości, a przede wszystkim zmniejszenie liczby małoletnich, którzy uczestniczą w jej wytwarzaniu. Zmniejszeniu powinna również ulec liczba prostytuujących się nieletnich, gdyż każdy przypadek obcowania płciowego z małoletnim (osobą poniżej 18 lat) w zamian za korzyść majątkową stanowić będzie przestępstwo. Projekt ustawy został skierowany do Sejmu i ma wejść w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Ustaw.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …