Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Zapobiec anarchizacji państwa i prawa

Zapobiec anarchizacji państwa i prawa

24 czerwca 2017 roku odbyło się sprawozdawcze zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Po żenującym wystąpieniu posla PiS Bartłomieja Wróblewskiego,który pouczał adwokatów; o znaczeniu prawa i roli Adwokatury w jego utrwalaniu i przestrzeganiu mówili prezes NRA Jacek Trela i dziekan ORA w Poznaniu prof. Maciej Gutowski. Zgromadzenie
podjęło uchwałę, w której wyraziło swoje stanowisko co do obecnie podejmowanych prac legislacyjnych w Polsce i ich wpływu na kształt oraz funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Oto treść uchwały:
Uchwała Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej z dnia 24 czerwca 2017 roku
Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, obserwując działania legislacyjne podejmowane w obecnej kadencji Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości pragnie podkreślić, że fundamentalne zasady państwa prawnego, w tym zwłaszcza konstytucyjne zasady trójpodziału i równoważenia się władzy, mają charakter trwały i niepodważalny.
Zasady te muszą pozostawać poza sferą jakichkolwiek wpływów politycznych i nie mogą ustępować woli rządzącej większości parlamentarnej. Demokratyczne Państwo Prawa, jakim jest Rzeczpospolita Polska, może prawidłowo funkcjonować tylko wówczas., gdy poszczególne rodzaje władz wzajemnie się wspierają I uzupełniają oraz jednocześnie pełnią wobec siebie funkcje kontrolne, zaś konstytucyjne zasady stanowią podstawę i punkt odniesienia działania każdej z nich.
Wielkopolscy Adwokaci z dużym zaniepokojeniem obserwują zmiany ustawodawcze, proponowane i przyjmowane w obecnej kadencji Sejmu dostrzegając w części z nich zagrożenie podporządkowania obowiązujących regulacji prawnych celom politycznym. Wielkopolska Izba Adwokacka podkreśla, że wyłącznie niezależne sądownictwo, wolne od politycznych wpływów, będzie gwarantem podstawowych praw i wolności obywatelskich, do których przestrzegania zobowiązuje zarówno Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jak i ratyfikowane przez Polskę konwencje międzynarodowe.
Wielkopolska Izba Adwokacka dostrzegając konieczność reformowania sądownictwa zauważa, że Adwokatura Polska od lat zgłaszała w tej płaszczyźnie konkretne i merytoryczne postulaty zmierzające do poprawienia pozycji obywatela przed sądem. Reforma sądownictwa wymaca dokonania takich zmian, które zagwarantują obywatelom poprawną realizację konstytucyjnego prawa do sądu? usprawnienie funkcjonowania polskich sądów, a zarazem nie doprowadza do politycznej podległości władzy sądowniczej, a tym samym do zmarginalizowania i osłabienia sądownictwa w Polsce.
Zwracamy uwagę, że dotychczas uchwalone i procedowane aktualnie zmiany pozostawiają poza obszarem regulacji tak ważne dla obywatela aspekty jak: poprawienie warunków sądowej realizacji jego praw, usprawnienie funkcjonowania polskich sądów a dodatkowo stwarza zagrożenie politycznego podporządkowania sądownictwa władzy ustawodawczej i wykonawczej, a w konsekwencji do całkowitej utraty społecznego zaufania do sądów.
Wielkopolscy Adwokaci podkreślają konieczność powstrzymania się przedstawicieli organów państwa od publicznej delegitymizacji orzeczeń sądowych, w tym zwłaszcza jurdykatów Sądu Najwyższego. Takie bowiem działanie podważa zaufanie obywateli do całego wymiaru autorytetu władzy sądowniczej i wszystkich pozostałych władz , a w konsekwencji rodzi zagrożenie zanarchizowania życia społecznego i politycznego w kraju.
Strzeżenie gwarancji zachowania ładu konstytucyjnego to podstawowa powinność wszystkich władz Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawdź także

Oświadczenie 13 sędziów IC SN

Oświadczenie 13 Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Nie można wybierać kandydatów na Prezesa Izby Cywilnej …