Zapomniano o komornikach

HFPC informuje RPO o niekonstytucyjności jednego zapisu ustawy o komornikach. Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o wystąpienie generalne do ministra sprawiedliwości w celu zainicjowania odpowiednich zmian legislacyjnych lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o kontrolę zgodności art. 72 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z art. 65 ust. 1 Konstytucji RP w zw. z art. 31 ust 3 Konstytucji RP w zakresie, w jakim zawiera on sformułowanie ?pociąga za sobą zakaz powołania w przyszłości na stanowisko komornika lub asesora komorniczego?.
Fundacja przypomniała, że 18 listopada 2010 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok o sygn. K 1/09 z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich. W wyroku tym TK orzekł, że art. 65 ust. 2 c ustawy o radcach prawnych, art. 82 ust. 2 ustawy prawo o adwokaturze oraz art. 44 ust. 2 ustawy o samorządzie pielęgniarek są niezgodne z art. 65 ust.1 w zw. z art. 31 Konstytucji w zakresie, w jakim zawierają sformułowanie ?bez prawa ubiegania się o ponowny wpis?, jak również art. 51 ust. 3 ustawy o lekarzach weterynarii w zakresie, w jakim zawiera sformułowanie ?bez prawa ubiegania się o ponowne uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii?.
Rzecznik Praw Obywatelskich nie objął swoim wnioskiem zagadnienia konstytucyjności przepisów dotyczących komorników, które bezpośrednio prowadzą do dożywotniego pozbawienia prawa wykonywania zawodu. Natomiast, w świetle przedstawionych okoliczności, poważne zastrzeżenie budzi konstytucyjność art. 72 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. W art. 72 wymienione są kary dyscyplinarne, wśród nich znajduje się również wydalenie ze służby komorniczej. W art. 72 ust. 4 zapisano, że ?wydalenie ze służby komorniczej pociąga za sobą zakaz powołania w przyszłości na stanowisko komornika lub asesora komorniczego?. Uregulowanie to jest więc analogiczne w skutkach do przepisu art. 65 ust. 2 c ustawy o radcach prawnych i 82 ust. 2 ustawy prawo o adwokaturze, które w zakresie, w jakim zawierają sformułowanie ?bez prawa ubiegania się o ponowny wpis?, zostały uznane za niezgodne z art. 65 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
W ocenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, nie istnieje powód, dla którego można uznać podobne ograniczenie w stosunku do komornika za dopuszczalne.

Sprawdź także

Rządzi prawo kaduka

Trybunał Konstytucyjny: prawo kaduka, czyli KRS, która została ukształtowana na podstawie ustawy z 2017roku nie …