Finansowanie pomostowe

Zarzuty dla 14 sędziów


STANOWISKO ZARZĄDU SSP „IUSTITIA” W SPRAWIE POSTAWIENIA 22 LIPCA 2020 ROKU ZARZUTÓW DYSCYPLINARNYCH 14 SĘDZIOM

Przemysław Wiktor Radzik – Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz Wojciech Biedroń – redaktor portalu internetowego „Wpolityce” 22 lipca 2020 roku poinformowali opinię publiczną o sformułowaniu i przedstawieniu 14 sędziom sądów powszechnych zarzutów popełnienia przewinień dyscyplinarnych polegających na: „na oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa – art. 88a § 1 usp w ten sposób, że będąc zobowiązanym do złożenia w trybie określonym w art. 88a § 1 usp w zw. z art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 190), pisemnego oświadczenia, odmówił(a) podania w nim danych i informacji dotyczących jego (jej) przynależności do zrzeszeń i stowarzyszeń, zatajając fakt członkostwa w zrzeszeniu Forum Współpracy Sędziów i w jego organie o nazwie Stałe Prezydium oraz zataił(a) okres członkostwa w tych strukturach, przez co dopuścił(a) się również uchybienia godności urzędu poprzez nierespektowanie ustawowych obowiązków postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym, w szczególności, obowiązku stania na straży prawa i kierowania się zasadami godności i uczciwości w służbie i poza nią, to jest zachowań przynoszących ujmę godności sędziego i naruszających zasady etyki zawodowej, określone w § 2, § 5 ust. 2 i § 16 uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z 19 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych.”

Obwinieni sędziowie do tej pory nie zostali zaznajomieni ze sformułowanymi przeciwko nim zarzutami.

Działania powołanego przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro rzecznika dyscyplinarnego są oczywiście wadliwe. Forum Współpracy Sędziów nie jest stowarzyszeniem ani zrzeszeniem.

Podjęte przez Przemysława Wiktora Radzika czynności mają charakter represji wymierzonej w przedstawicieli ogółu środowiska sędziowskiego. Mogą stanowić występek przekroczenia uprawnień.

Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów z 23 lipca 2020 r. w sprawie zarzutów dyscyplinarnych sformułowanych przeciwko członkom Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów
23.07.2020
r.

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany celem gromadzenia informacji i monitorowania przypadków zagrożeń niezależności sądów i niezawisłości sędziów, wyraża stanowczą krytykę i sprzeciw wobec ostatnich działań Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysława W. Radzika. W swoim komunikacie Rzecznik poinformował o przedstawieniu zarzutów dyscyplinarnych 14 sędziom sądów powszechnych, którzy w jego mniemaniu dopuścili się oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa – poprzez zatajenie w pisemnych oświadczeniach przynależności do zrzeszenia o nazwie Forum Współpracy Sędziów oraz do jego organu o nazwie Stałe Prezydium.

Przypominamy, że Forum powstało w 2017 r. jako wyraz dążenia sędziów do zacieśniania współpracy na poziomie ogólnokrajowym, a FWS jest niesformalizowaną płaszczyzną porozumienia, platformą współpracy, zapewniającą komunikację pomiędzy sędziami różnych sądów w Polsce. FWS ma charakter stałej konferencji, opartej o zasadę dobrowolności udziału. Podstawowym zadaniem FWS jest wypracowanie stanowisk środowiska sędziowskiego w najważniejszych sprawach dla sądownictwa. Forum nie przybrało żadnej formy organizacyjnej, nie jest więc również zrzeszeniem, albowiem polskie prawo nie zna takiej formy organizacyjnej. FWS powstało jako głos sędziów, podniesiony w reakcji na drastyczne ograniczenie samorządności i zawłaszczenie Krajowej Rady Sądownictwa przez polityków.

Nie mamy wątpliwości, że jedynym celem działań Zastępcy Rzecznika jest wywołanie efektu mrożącego w wymiarze sprawiedliwości poprzez szykanowanie tych sędziów, którzy mając nie tylko prawo, ale i obowiązek zabierać publicznie głos w sprawach dla nich najistotniejszych, odważnie to czynią. Oczekiwanie, że sędziowie będą ujawniali publicznie wszelkie aspekty swojej działalności intelektualnej i to pod groźbą sankcji dyscyplinarnej jest niczym nieuprawnioną ingerencją w prywatne życie tych osób. Rzecznik powołując się na art. 88a § 1 usp, drastycznie nadużywa prawa oczekując, że w ramach obowiązków wynikających z tego przepisu sędziowie będą publicznie składali pisemne oświadczenia odnoszące się do tego z kim, o czym i w jakiej formie dyskutują i wymieniają poglądy.

Solidaryzując się z sędziami, których dotknęły działania Rzecznika, a jednocześnie dostrzegając jego niekonsekwencję i niestaranność poczynionych w ramach prowadzonych czynności wyjaśniających ustaleń, przez zaniechanie zapoznania się z wszelkimi aspektami działań FWS – Zespół Interwencyjny FWS jednogłośnie postanowił wyrazić swój sprzeciw.

SSR Małgorzata Brzózka-Chamala – Sąd Rejonowy w Częstochowie

SSR Dominik Czeszkiewicz – Sąd Rejonowy w Suwałkach

SSR Katarzyna Kałwak – Sąd Rejonowy w Oleśnie

SSR Ewa Kurasz – Sąd Rejonowy w Bartoszycach

SSR Magdalena Modrzyńska – Sąd Rejonowy w Elblągu

SSR Michał Olszewski – Sąd Rejonowy w Kościanie

SSR Radosław Ślęzak – Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

SSR Marek Wójcik – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

https://forumfws.eu/uchwaly/2020/07/23/1/

Sprawdź także

Sędzia proponuje mediację

Sędzia Olimpia Barańska-Małuszek napisała na twitterze o bardzo ciekawym eksperymencie zaprezentowanym na Międzynarodowej Konferencji „Mediacja …