Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Zasady należytej legislacji

Zasady należytej legislacji

Kwestionowana ustawa z 2 marca 2012 roku o podatku od wydobycia niektórych kopalin jest zgodna z konstytucją. 18 listopada 2014 r. o godz. 13:30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski dwóch grup posłów na Sejm RP dotyczące podatku od wydobycia niektórych kopalin i zasady należytej legislacji. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawa z dnia2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin jest zgodna z art. 2 i art. 7 konstytucji. – Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że poprawki zgłoszone w toku procesu legislacyjnego mieściły się w zakresie przedmiotowym pierwotnego projektu powyższej ustawy, nie naruszając tym samym wymogów konstytucji. Również duże tempo prac legislacyjnych nie doprowadziło do naruszenia standardów konstytucyjnych, gdyż nie było przeszkodą w konsultowaniu unormowań wprowadzanych kwestionowaną ustawą z szerokim kręgiem podmiotów.
Ponadto Trybunał zwrócił uwagę na swoje ograniczone kompetencje w zakresie dopuszczalności oceny rozmiaru obciążeń podatkowych, co jest konsekwencją swobody ustawodawcy w zakresie kształtowania polityki podatkowej państwa. W ocenie Trybunału, w art. 7 ust. 1-5 ustawy o podatku od kopalin wzięto pod uwagę kwestię zdolności płatniczej podatnika, a przez to przepis ten nie narusza istoty jego prawa własności ani nie prowadzi do konfiskaty mienia. Trybunał wywiódł też, że ustawodawca ? działając w ramach przysługującej mu swobody ? był uprawniony do ?wybiórczego? objęcia obowiązkiem podatkowym stanu faktycznego polegającego na wydobyciu miedzi i srebra, jako że ustawa zasadnicza nie wprowadza zasady powszechności opodatkowania w wymiarze przedmiotowym. W ten sposób, przewidując powinność podmiotów dokonujących w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wydobycia miedzi oraz srebra, nie naruszył również zasady powszechności w aspekcie podmiotowym. Wynika to stąd, że adresat normy podatkowej został oznaczony generalnie, przez odwołanie się do jego cech rodzajowych, a nie indywidualnych (np. przez wskazanie KGHM Polska Miedź S.A.).
Trybunał zauważył, że ustawa zasadnicza nie wprowadziła zasady zakazu podwójnego opodatkowania. Wskazane przez wnioskodawcę wyroki Trybunału odnoszące się do tego zjawiska nie mogą stanowić podstawy sformułowania wniosku, że naruszenie zakazu podwójnego opodatkowania prowadzi bezpośrednio (niejako automatycznie) do naruszenia konstytucji. Zakaz podwójnego opodatkowania stanowi zasadę o randze ustawowej, wyprowadzaną z ustaw podatkowych, a ten fragment wniosku w niniejszej sprawie odnoszący się do zarzutu podwójnego opodatkowania dochodów podatnika nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych argumentów uzasadniających naruszenie przez takie opodatkowanie norm konstytucyjnych.
Jednocześnie Trybunał nie zdecydował się na uznanie niekonstytucyjności ustawy o podatku od kopalin ze względu na przewidziany dla niej 14-dniowy okres vacatio legis, którego ?odpowiedniość? może budzić pewne wątpliwości ze względu na wprowadzenie nowych obciążeń podatkowych w tak krótkim czasie, co mogło skutkować trudnościami w przygotowaniu się do ich poniesienia przez podatnika. (…)Adresaci unormowania mieli możliwość zapoznania się z projektowanymi rozwiązaniami wcześniej niż w momencie opublikowania ustawy w Dzienniku Ustaw, a przez to adaptacji do nowej regulacji prawnej, mimo krótkiego 14-dniowego okresu vacatio legis.
Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz, sprawozdawcą był sędzia TK Zbigniew Cieślak.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …