Finansowanie pomostowe
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Zasady przekazywania dróg

Zasady przekazywania dróg

Przyjęte rozwiązania nie stoją w sprzeczności z konstytucyjnymi zasadami odnoszącymi się do wzajemnych relacji pomiędzy gminą a jednostkami samorządu terytorialnego innych szczebli. Nie czynią one bowiem samorządu województwa i samorządu powiatowego jednostką nadrzędną lub nadzorczą odpowiednio nad jednostką samorządu powiatowegolub gminnego ? stwierdził Trybunał Konstytucyjny. 22 kwietnia 2015 r. i 26 maja 2015 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznawał wniosek Prezydenta RP dotyczący dróg publicznych. Zdanie odrębne do wyroku zgłosił sędzia TK Zbigniew Cieślak oraz sędzia TK Maria Gintowt?Jankowicz. Przed przystąpieniem do merytorycznej oceny zakwestionowanych przepisów Trybunał podkreślił, że wnioskodawca nie podważał zgodności skarżonych regulacji z zasadami: samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego (art. 167 ust. 1 i 2 konstytucji), podmiotowości prawnej gminy i jej uczestnictwa w obrocie cywilnoprawnym (art. 165 ust. 1 konstytucji), ani też gwarancji sądowej ochrony samodzielności jednostek samorządu terytorialnego (art. 165 ust. 2 konstytucji).
Trybunał Konstytucyjny nie stwierdził, by przewidziany w kwestionowanej ustawie rozdział zadań z zakresu utrzymania dróg publicznych naruszał konstytucyjne zasady rozdziału zadań publicznych między samorząd lokalny i regionalny, a w szczególności domniemanie kompetencji gminy w wykonywaniu zadań publicznych (art. 164 ust. 3 konstytucji).
(…)
Zakwestionowane przepisy nie dokonują przeniesienia na rzecz jednostek samorządu uprawnień przysługujących wyłącznie państwu w zakresie ustawowego określania zadań jednostek samorządu terytorialnego. Uchwalona ustawa zawiera zupełne regulacje określające przypadki, w których określone zadania publiczne wykonywać mają j.s.t. określonego szczebla. (…) Wykonawczy wobec materii ustawowej charakter uchwał jednostek samorządu terytorialnego, jako aktów prawa miejscowego, sprawia, że o zakresie zadań j.s.t. w zakresie dróg publicznych rozstrzyga nadal ustawodawca, a nie sejmik województwa ? o zakresie zadań powiatu, rada powiatu ? o zakresie zadań gminy, ani rada gminy ? o zakresie zadań województwa.
Rozprawie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą był sędzia TK Mirosław Granat.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …