Strona główna / Aktualności / Zastrzeżenie do reformy sądownictwa

Zastrzeżenie do reformy sądownictwa

Siedem stowarzyszeń prawniczych ma zastrzeżenia do nowelizacji ustawy o sądach.

Oto treść oświadczenia przyjętego w Warszawie, 7 stycznia po spotkaniu siedmiu prawniczcyh stowarzyszeń:
O Ś W I A D C Z E N I E
Przedstawiciele:
– Stowarzyszenia Sędziów Polskich ?Iustitia?,
– Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce,
– Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej,
– Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów ?Ad Vocem?,
– Stowarzyszenia ?Komitet Obrony Prokuratorów?,
– Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych,
– Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów,
ustosunkowując się wspólnie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, wyrażają swoją dezaprobatę dla projektu ustawy oraz trybu prac nad tym projektem. Stwierdzamy, że projekt opracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, wbrew twierdzeniom przedstawicieli władzy wykonawczej, nie był konsultowany ze wszystkimi środowiskami prawniczymi, w tym z żadną z naszych organizacji poza ?Iustitią?. Tryb uchwalania ustawy jest niezgodny z Konstytucją, ustawami określającymi reguły legislacji oraz regulaminem Sejmu. Projekt zawiera liczne rozwiązania, których wprowadzenie będzie szkodliwe dla wymiaru sprawiedliwości, a tym samym dla społeczeństwa, które ma prawo do niezawisłego, niezależnego i sprawnie działającego sądownictwa. Wprowadzenie proponowanych zmian w ustawie uzależni ściśle sądy od władzy wykonawczej, kierującej się motywami politycznymi. Sędziowie, a także prokuratorzy będą poprzez niejasny i dowolny system ocen narażeni na naciski naruszające ich niezawisłość i niezależność.
Ograniczony zostanie wpływ sędziów na najważniejsze decyzje dotyczące działalności sądów, a zmienione uprawnienia prezesów utrudnią im dbanie o sprawne funkcjonowanie sądów, umożliwiając za to wywieranie niepożądanego wpływu na sędziów. Zmiany w organizacji wewnętrznej sądów obniżą poziom orzecznictwa, zakazując sędziom specjalizacji, niezbędnej dla podnoszenia poziomu wiedzy.
Ustawa zmierza też do zlikwidowania jedynej ogólnopolskiej reprezentacji sędziów, jaką jest Zebranie Przedstawicieli oraz do ograniczenia uprawnień Krajowej Rady Sądownictwa w sposób niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej. Przedstawiciele organizacji prawniczych stwierdzają, że wielokrotne, szerokie nowelizacje obecnie obowiązującej ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych, wiele razy uznawane za niezgodne z Konstytucją, dowiodły jednoznacznie, iż jest to ustawa do głębi wadliwa.
Niezbędne jest natychmiastowe podjęcie prac zmierzających do uchwalenia nowej ustawy o ustroju sądów, obejmującej całe polskie sądownictwo. Prace nad taką ustawą muszą być prowadzone z szerokim udziałem przedstawicieli wszystkich władz Rzeczypospolitej oraz reprezentacji wszystkich zawodów prawniczych. Apelujemy o zaniechanie prac nad obecnym projektem ustawy i podjęcie prac mających formę Okrągłego Stołu dla Wymiaru Sprawiedliwości.
Doprowadzą one do uchwalenia ustawy ustrojowej sądownictwa, która będzie zgodna z Konstytucją, w szczególności z zasadą trójpodziału władz i nie będzie wymagał ciągłych nowelizacji. Zrealizowane zostaną w ten sposób wreszcie decyzje podjęte jeszcze przy ?Okrągłym Stole? w 1989 roku. Deklarujemy jednocześnie wolę jak najdalej idącej współpracy przy opracowywaniu projektu takiej ustawy.
Warszawa, 7 stycznia 2011 r.
prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich ?Iustitia? ? Maciej Strączyński;
prezes Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce ? Ewa Waszkiewicz;
przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP ? Mariusz Gózd;
przedstawiciel Stowarzyszenia ?Komitet Obrony Prokuratorów? ? Jacek Skała;
prezes Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów ?Ad Vocem? ? Małgorzata Bednarek;
wiceprzewodnicząca Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych ? Anna Sołowiej;
przewodniczący Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów ? Andrzej Sobótka.

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …