Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zawodowe egzaminy zakończone

Zawodowe egzaminy zakończone

Jak już informowaliśmy w czterech ostatnich dniach sierpnia odbywały się zawodowe egzaminy prawnicze ? adwokacki i radcowski. W pierwszym dniu egzaminu, tj. 28 sierpnia 2012 r., zdający odpowiadali na 100 pytań testowych. Egzamin trwał 100 minut. W kolejnych trzech dniach, zdający – na podstawie opracowanych akt lub opisów stanów faktycznych:
– rozwiązywali zadania z zakresu prawa karnego (29 sierpnia), cywilnego (30 sierpnia) oraz gospodarczego i administracyjnego (31 sierpnia).
Egzaminy z prawa karnego i cywilnego trwały po 6 godzin. Egzamin z prawa gospodarczego i administracyjnego trwał 8 godzin. Oto komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości:
Powołani w skład zespołów sędziowie byli przedstawicielami Ministra Sprawiedliwości. Adwokaci i radcowie prawni zostali oddelegowani odpowiednio przez Naczelną Radę Adwokacką albo Krajową Radę Radców Prawnych. Testy egzaminacyjne składały się ze 100 pytań jednokrotnego wyboru. Zadania z prawa karnego i cywilnego polegały na sporządzeniu apelacji lub opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia apelacji w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta sądowe.
Zadania z prawa gospodarczego polegały na sporządzeniu umowy w oparciu o przedstawiony stan faktyczny. Zadania z prawa administracyjnego polegały na sporządzeniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta lub przedstawiony stan faktyczny.
Egzamin adwokacki przeprowadziło 11 komisji (w tym 2 w Katowicach i 3 w Warszawie), zaś egzamin radcowski – 28 komisji (w tym 9 w Warszawie, po 2 we Wrocławiu, w Katowicach, Krakowie i Poznaniu). W skład każdej komisji egzaminacyjnej weszło 8 osób: 4 sędziów – przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości oraz 4 adwokatów lub radców prawnych, delegowanych odpowiednio przez Naczelną Radę Adwokacką albo Krajową Radę Radców Prawnych.
Do egzaminu adwokackiego przystąpiło 630 osób, zaś do egzaminu radcowskiego ? 1773 zdających. W tym roku po raz drugi zdający mogli zdawać egzaminy przy użyciu sprzętu komputerowego (za wyjątkiem części testowej). Zgodnie z przepisami właściwych rozporządzeń, wybór sposobu zdawania egzaminu (odręcznie lub przy użyciu komputera) pozostawiono każdemu zdającemu. Około 95% zdających złożyło oświadczenia o wyborze rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego. Na podstawie telefonicznych informacji uzyskanych od Przewodniczących poszczególnych komisji egzaminacyjnych ustalono, że egzamin przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone za zachowaniem zasad poufności, do każdej komisji dostarczono właściwą liczbę pendrive’ów z aplikacją. Zawarta na pendrive’ach aplikacja niemal u wszystkich zdających zadziałała sprawnie, w pojedynczych przypadkach zakłóceń w jej funkcjonowaniu zdający mieli możliwość skorzystania z pomocy informatyków, zapewniających wsparcie techniczne. Podczas egzaminu (za wyjątkiem części testowej) zdający egzamin mieli możliwość korzystania z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Dodatkowo, komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych, zawierających systemy informacji prawnych.
Ogłoszenie wyników egzaminów w 10 komisjach przeprowadzających egzamin adwokacki oraz w 11 komisjach przeprowadzających egzamin radcowski nastąpi we wrześniu br. W pozostałych 17 komisjach radcowskich i w 1 adwokackiej ogłoszenie wyników nastąpi w październiku 2012 r.

Sprawdź także

Polska Temida kona

Zajmujemy 25 miejsce (na 27 państw) w UE pod względem niezależności sądownictwa. Prawie 60% badanych …