Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Zażalenie sporządza TYLKO adwokat

Zażalenie sporządza TYLKO adwokat

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie : sędzia NSA Grażyna Radzicka, po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2013 r. zażalenia B. R. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 9 lipca 2013 r. odrzucającym skargę B. R. na postanowienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych […] postanowił odrzucić zażalenie.Postanowieniem z dnia 28 maja 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odrzucił skargę B. R. o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2009 r., sygn. IV SA/Po 226/13 odrzucającym skargę B. R. na postanowienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia […] grudnia 2012 r. nr […].
Postanowieniem z dnia 9 lipca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę kasacyjną B. R. od powyższego postanowienia. Zażalenie na powyższe postanowienie wniosła B. R. Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Zażalenie podlega odrzuceniu. Skuteczne wniesienie zażalenia uzależnione jest od dopełnienia wszystkich wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.- zwanej dalej „Ppsa”).
Zgodnie z przepisem art. 194 § 1 pkt 7 Ppsa, zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej. Zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego (art. 194 § 4 Ppsa).
Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy zażalenie sporządzone jest przez sędziego, prokuratora, notariusza, radcę Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesora lub doktora habilitowanego nauk prawnych, będącego stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli zażalenie wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka (art. 175 § 2 w związku z art. 194 § 4 zdanie drugie Ppsa). W przedmiotowej sprawie zażalenie na to postanowienie, pomimo istnienia tzw. przymusu adwokackiego, czyli obowiązku sporządzenia przez uprawnione osoby wymienione w treści art. 175 § 1 i 2 Ppsa, o czym strona została należycie pouczona, zostało przygotowane i wniesione przez skarżącą, która nie jest żadną z osób wskazanych w tym przepisie. W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 Ppsa i art. 194 § 4 Ppsa orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …