Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Zgromadzenie Ogólne sędziów TK

Zgromadzenie Ogólne sędziów TK

W środę 8 kwietnia odbyło się doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz, Wicemarszałka Sejmu Eugeniusza Grzeszczaka, Wicemarszałka Senatu Jana Wyrowińskiego i innych przedstawicieli najwyższy władz państwowych
oraz delegacji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podczas Zgromadzenia Prezes Trybunału przedstawił „Informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2014 roku”.
Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK jest dorocznym spotkaniem Sędziów Trybunału zwoływanym przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w celu przedstawienia najważniejszych problemów wynikających z jego orzecznictwa w minionym roku.
Podczas Zgromadzenia Prezes Trybunału przedstawił „Informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2014 roku”. Rozpoczynając swoje wystąpienie Prezes TK powiedział: Jak co roku mam zaszczyt i przyjemność powitać każdego z gości na dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak co roku, jest to okazja do spotkania dla tych, którzy prawo tworzą ? przedstawicieli Sejmu i Senatu, a także Prezydenta Rzeczypospolitej i Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów z tymi, którzy prawo stosują ? prezesami oraz sędziami Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, reprezentującymi dwa piony polskiego sądownictwa, oraz ? oczywiście ? sędziami Trybunału Konstytucyjnego, a także z tymi, którzy m.in. działają na rzecz konstytucyjności prawa ? Prokuratorem Generalnym oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz tymi, którzy pracują na rzecz jego sprawności i rzetelności ? NIK. Te wspólne doroczne spotkania są niezbędne do dyskusji o polskim porządku konstytucyjnym, o tym, jak go skutecznie urzeczywistniać i chronić obecnie i w przyszłości. Bez dialogu i współpracy podmiotów tworzących i stosujących prawo oraz czuwających nad jego konstytucyjnością nie może być mowy o dobrym funkcjonowaniu państwa, sprawnym i sprawiedliwym stosowaniu prawa ani o ochronie wolności i praw człowieka i obywatela oraz ? co równie ważne ? o dobrej i konkurencyjnej gospodarce. Żaden z wymienionych podmiotów, łącznie z Trybunałem Konstytucyjnym, nie jest w stanie zmierzać do tych celów samodzielnie. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego to zaproszenie do dialogu i współpracy w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. To zaproszenie do ich konstytucjonalizacji.Na początek trochę statystyki. W zeszłym roku Trybunał rozpoznał 157 spraw i wydał 119 orzeczeń ? część spraw została rozpoznana łącznie. Wśród 119 orzeczeń było 71 wyroków rozstrzygających sprawy merytorycznie i 48 postanowień o umorzeniu postępowania. Po raz kolejny czas merytorycznego załatwiania sprawy uległ skróceniu, w 2014 roku do 18 miesięcy. Ponadto Trybunał wydał 818 postanowień i zarządzeń w ramach kontroli wstępnej skarg konstytucyjnych i wniosków podmiotów o ograniczonej legitymacji wnioskowej. W 2014 r. Trybunał otrzymał 375 skarg konstytucyjnych, wydał 620 postanowień w trybie ich wstępnej kontroli. Dla porównania w 1998 r., tj. pierwszym pełnym roku funkcjonowania skargi konstytucyjnej, wpłynęło 165 skarg. (..) Trybunał nie boi się trudnych wyroków, także takich, które mogą przyczynić się do niepopularności. Naszym priorytetem jest ochrona zasad konstytucyjnych, a w ich ramach interesu obywateli Rzeczypospolitej. Dlatego Trybunał mógł, co jest ostatecznym rezultatem pracy sędziów Trybunału, napominać poprzez wydawane wyroki prawodawców do prawidłowej legislacji, pozbawionej błędów lub ukrytych (np. partykularnych) celów. Z pożytkiem dla ogółu. Trybunał Konstytucyjny i jego sędziowie orzekają nie ze względu na mających legitymację demokratyczną rządzących, ale ze względu na Polaków i na Polskę, dzisiaj i w kolejnych pokoleniach. Naszą odpowiedzialnością jest konstytucyjna spójność prawa w państwie demokratycznym, prawnym, sprawiedliwym i wolnościowym.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK

Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK

9 kwietnia 2014 roku w siedzibie polskiego sądu prawa odbyło się doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, marszałka Senatu Bohdana Borusewicz, wicemarszałka Sejmu Cezarego Grabarczyka i innych przedstawicieli najwyższy władz państwowych oraz delegacjiTrybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Podczas Zgromadzenia prezes Trybunału przedstawił „Informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2013 roku”:
Z dniem 1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Rola systemów prawnych Unii Europejskiej oraz Rady Europy w dziedzinie ochrony praw człowieka oraz zasad demokracji i rządów prawa nabiera szczególnego znaczenia dla przeciwdziałania starym, ale i niestety także nowym zjawiskom, gdzie siła fizyczna rości sobie pierwszeństwo przed siłą prawa a egoizm przed solidarnością. (…) Narzędziem hamowania władzy prawodawczej oraz wykonawczej przed zawsze tlącą się pokusą podjęcia działań sprzecznych z europejskimi standardami praworządności, także na obszarze Unii Europejskiej, są sądy, w szczególności sądy konstytucyjne. Z tej racji ważna jest dbałość o dobrą współpracę sądów konstytucyjnych państw unijnych między sobą oraz z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. (…)
Polski Trybunał Konstytucyjny bierze aktywny udział w dialogu konstytucyjnym. Nasz Trybunał ma na względzie także tę okoliczność, że konsekwencje jego rozstrzygnięć nie zawsze zamykają się w granicach naszego systemu prawnego. Stąd, dla zapewnienia dostępu do naszego dorobku orzeczniczego tłumaczymy wyroki zawierające rozstrzygnięcia istotnych problemów konstytucyjnych na język angielski i inne języki. (…)W dotychczasowej praktyce Trybunału Konstytucyjnego tylko raz okazało się konieczne orzec o niezgodności z Konstytucją przepisów polskich, których uchwalenie było transpozycją prawa Unii Europejskiej. Mam tu na myśli wyrok w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Prawidłowe wdrożenie prawa unijnego wymagało zmiany art. 55 Konstytucji, który przewidywał (w pierwotnym brzmieniu) bezwzględny zakaz ekstradycji obywatela polskiego. (…)Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w zeszłym roku dotyczyło wielu różnych problemów konstytucyjnych, które w pełnym zakresie nie mogą być z oczywistych względów choćby syntetycznie zaprezentowane w ramach niniejszej, krótkiej prezentacji. Warto jednak wspomnieć o kilku najważniejszych problemach i kompleksach zagadnień na przykładzie wybranych orzeczeń. Najistotniejsza grupa rozstrzygnięć Trybunału dotyczyła ingerencji ustawodawcy w sferę konstytucyjnych wolności i praw, których ochrona jest nader istotnym, o ile nie najistotniejszym zadaniem sądu konstytucyjnego w państwie wolnościowym, demokratycznym, prawnym, sprawiedliwym.
Wśród rozpatrywanych w zeszłym roku spraw na szczególną uwagę zasługują te, w których Trybunał swoimi wyrokami wzmocnił ochronę wolności i nietykalności osobistej człowieka w związku ze stosowaniem środków przymusu bezpośredniego. (…) Na konstytucyjny status obywateli w sposób daleko idący wpływa zasada ochrony równowagi budżetowej. Ochrona stabilności budżetu wiąże się z uchwaleniem ustaw mających zapewnić oszczędności w finansach publicznych. Trybunał wielokrotnie zwracał uwagę, że każdy obywatel może być obciążany kosztami działań ustawodawcy w okresie konsolidacji finansów publicznych, proporcjonalnie, z uwzględnieniem jego sytuacji ekonomicznej. Rolą ustawodawcy jest sprawiedliwie rozłożenie skutków spowolnienia gospodarczego na poszczególne grupy obywateli. Przedmiotem kontroli w znacznej liczbie spraw rozpatrywanych przez Trybunał są w dalszym ciągu uchybienia podstawowym zasadom poprawnej legislacji. Problem ten corocznie, bez istotnego efektu, był już sygnalizowany nie tylko przez Trybunał, ale także przez sądy występujące do Trybunału z pytaniami prawnymi oraz przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzetelna legislacja stanowi wartość konstytucyjną, której poszanowanie wpływa na pogłębienie zaufania obywateli do państwa i prawa.
Kończąc wystąpienie chciałbym wspomnieć, że wiążę duże nadzieje z projektem nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym wniesionym przez Pana Prezydenta do Sejmu w dniu 10 lipca 2013 r. Po 17 latach obowiązywania dotychczasowej ustawy powstała potrzeba jej zmiany. Projekt zawiera rozwiązania, mające na celu racjonalizację postępowania przed Trybunałem i usprawnienie jego działania. Trybunał, w przypisanych mu ustawą zasadniczą granicach, jest organem władzy sądowniczej strzegącym porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej. To nasza podstawowa misja, którą wypełniamy i będziemy wypełniać.

Sprawdź także

Giną ostatnie słonie

Jestem zrozpaczony. Kanadyjski koncern naftowy ReconAfrica pustoszy mój dom – sanktuarium afrykańskiej przyrody w delcie …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK

Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK

9 kwietnia 2014 r. o godz. 15.00 odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.Jest to doroczne spotkanie Sędziów Trybunału zwoływane przez Prezesa TK w celu przedstawienia najważniejszych problemów wynikających z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w minionym roku. W czasie tegorocznego Zgromadzenia prezes
Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński przedstawi informację dotyczącą istotnych problemów wynikających z działalności i orzecznictwa TK w 2013 roku.
Wysłuchają jej prezydent RP, prezes Rady Ministrów, Marszałkowie Sejmu i Senatu oraz inni zaproszeni goście. W tym roku w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK udział weźmie delegacja sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z prezesem i wiceprezesem na czele. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego będzie transmitowane w Internecie.

Sprawdź także

Giną ostatnie słonie

Jestem zrozpaczony. Kanadyjski koncern naftowy ReconAfrica pustoszy mój dom – sanktuarium afrykańskiej przyrody w delcie …