Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Zmiany w postępowaniu z nieletnimi

Zmiany w postępowaniu z nieletnimi

Dokonanie niezbędnych zmian w ustawie, polegających na dostosowaniu obowiązującego prawa do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a w konsekwencji regulacji i zaleceń prawnomiędzynarodowych, służących upodmiotowieniu nieletniego i podwyższeniu gwarancji procesowych zarówno na etapie……postępowania rozpoznawczego, jak i postępowania wykonawczego ? to główny cel przyjętego przez Radę Ministrów, a przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości, projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich została uchwalona przed 30 laty. Pomimo licznych ingerencji ustawodawcy zawiera uchybienia, które wymagają korekty. Opracowanie zmian w ustawie jest także następstwem wniosków Rzecznika Praw Obywatelskich związanych z realizacją Krajowego Mechanizmu Prewencji w policyjnych izbach dziecka, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Rzecznik wskazywał na brak regulacji zapobiegającej przedłużaniu pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka po ogłoszeniu im postanowienia o umieszczeniu w schronisku dla nieletnich lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jak również na brak regulacji ? na poziomie ustawowym – w przedmiocie środków dyscyplinarnych i nagród dla nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych.
Do szczegółowych rozwiązań – zawartych w przyjętym projekcie – należą:
Modyfikacja regulacji w zakresie obserwacji psychiatrycznej nieletniego; Ujednolicenie postępowania w sprawach nieletnich; Uzupełnienie ustawowej regulacji w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich; Uregulowanie zasad udzielania nagród i stosowania środków dyscyplinarnych wobec nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych. Zmiany w zakresie ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych związane są z nowym, ujednoliconym modelem postępowania, który w większym niż do tej pory zakresie bazuje na modelu postępowania, obowiązującym w postępowaniu cywilnym. Jedynie w wąskim i precyzyjnie określonym zakresie znajdą zastosowanie przepisy procedury karnej, która w dotychczasowym stanie prawnym była stosowana w znacznym stopniu w postępowaniu zmierzającym do orzeczenia środka poprawczego.
Odejście od tej zasady sprawia, że traci rację bytu rozdzielenie rozpoznawania środków odwoławczych od orzeczeń sądu rodzinnego na dwa różne wydziały sądu okręgowego. Skoro ? co do zasady ? sprawy nieletnich w pierwszej instancji są rozpoznawane przez wydziały cywilne sądów rejonowych w tych sądach, w których nie wyodrębniono wydziałów rodzinnych i nieletnich, celowe jest przekazanie do właściwości wydziałów cywilnych sądów okręgowych także tej części spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, które były dotąd rozpoznawane przez wydziały karne (odwoławcze) sądów okręgowych. Przyjęty dzisiaj projekt wraz z uzasadnieniem znajdziecie Państwo tutaj. Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …