Najnowsze informacje

Zwolniony od wpisu

Sebastian Michalski ? referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu po rozpoznaniu wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi Z. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] stycznia 2009r. Nr […] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia; postanawia zwolnić skarżącego od wpisu od skargi.

Skarżący Z. K. w odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 100 zł wystąpił z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie go od tej opłaty (k. 13).
Na wezwanie Sądu przedłożył wniosek o prawo pomocy w prawem przepisanej formie. Na podstawie oświadczenia majątkowego Wnioskodawcy oraz załączonych dokumentów źródłowych ustalono, że Skarżący prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Utrzymuje się ze świadczeń emerytalnych w wysokości 1.123zł brutto miesięcznie (do wypłaty 674,70zł). Zamieszkuje w lokalu o pow. 26,91m² wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Nie posiada nieruchomości i oszczędności. Udokumentował miesięczne koszty utrzymania na kwotę 391zł, które obejmują wydatki na czynsz, ogrzewanie, wywóz nieczystości, ciepłą wodę, gaz oraz energię elektryczną. Sytuacja majątkowa i rodzinna Wnioskodawcy usprawiedliwia twierdzenie, iż nie jest on w stanie uiścić nawet najniższych kosztów postępowania sądowoadministracyjnego.
Uznać należało, że dochód Skarżącego nie przewyższa środków niezbędnych na pokrycie kosztów utrzymania koniecznego dla jednej osoby. Wysokość środków pozostających w dyspozycji Wnioskodawcy (282zł), po uwzględnieniu udokumentowanych kosztów zamieszkiwania, uzasadnia ocenę, że Wnioskodawca nie ma realnych możliwości wsparcia się pożyczką lub kredytem w celu pokrycia kosztów postępowania sądowego.
W tych okolicznościach odmowa przyznania prawa pomocy spowodowałby ograniczenia w realizacji prawa do sądu ponad funkcje ustawowo przypisane kosztom postępowania. Orzeczenie nie jest prawomocne.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …