Strona główna / Aktualności / Badanie kodu „Pegasusa”

Badanie kodu „Pegasusa”

W Prokuraturze Krajowej powstaje Zespół Śledczy do zbadania wykorzystania przez funkcjonariuszy publicznych oprogramowania „Pegasus”

Zarządzeniem nr 22/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r. W Prokuraturze Krajowej powstaje Zespół Śledczy do zbadania wykorzystania przez funkcjonariuszy publicznych oprogramowania „Pegasus” powołał w Prokuraturze Krajowej Zespół Śledczy do zbadania legalności, zasadności i prawidłowości wykorzystania przez funkcjonariuszy publicznych oprogramowania „Pegasus” w związku z podejmowanymi przez stosowne służby czynnościami operacyjnymi. Wydanie tego Zarządzenia powoduje utratę mocy obowiązującej Zarządzenia Prokuratora Generalnego nr 10/2024 z dnia 20 lutego 2024 r. o powołaniu Zespołu prokuratorów w Mazowieckim Wydziale Zamiejscowym do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej do prowadzenia śledztwa, a tym samym jego rozwiązanie.

Zarządzeniem rozszerza się zakres prowadzonego postępowania, które obecnie obejmuje:

1/ przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy  publicznych wykonujących czynności operacyjne poprzez bezprawne ich inicjowanie i wykorzystanie programu „Pegasus”, a także bezprawne wykorzystanie materiałów uzyskanych w ramach przyznanych poszczególnym organom Państwa  ustawowo kompetencji, a w tym: ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Służbie Ochrony Państwa,

2/ podejmowanie bezprawnych działań, w tym w ramach form zjawiskowych podżegania lub pomocnictwa, zmierzających do nieuzasadnionego wykorzystania programu „Pegasus” wobec określonych osób z powodów innych, niż zapobieganie, wykrycie, ustalenie sprawców, a także uzyskanie i utrwalenie dowodów, w zakresie przestępstw umyślnych ściganych z oskarżenia publicznego,

3/ nieprawidłowości w podejmowanych przez funkcjonariuszy publicznych działaniach stanowiących przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w związku z dopuszczeniem do wykorzystania programu „Pegasus” jako środka realizowania kontroli operacyjnej, a także wprowadzenia w błąd innych organów w celu wykorzystania go w konkretnych sprawach.

Do zespołu powołano 5 doświadczonych prokuratorów posiadających bogate doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw w których stosowano techniki operacyjne. Na Kierownika Zespołu wyznaczono prok. Józefa Gacka, który jednocześnie jest odpowiedzialny za współpracę z Sejmową Komisją Śledczą powołaną uchwałą Sejmu RP z dnia 17 stycznia 2024 r.

Wszystkie materiały zgromadzone w toku prowadzonego dotychczas postępowania w Mazowieckim Wydziale Zamiejscowym do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej zostaną przekazane w ciągu 3 dni Kierownikowi Zespołu Śledczego.

pk.gov.pl

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …