Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Elektroniczny nadzór inaczej

Elektroniczny nadzór inaczej

Kilka dni temu rozmawialiśmy z Piotrem Hejdukiem z Sądu Okręgowego w Poznaniu, nadzorującego sprawy penitencjarne w okręgu, że w poznańskich zakładach karnych system elektronicznego nadzoru wejdzie w życie najwcześniej w styczniu 2011 roku, a Ministerstwo Sprawiedliwości już przygotowuje nowelizację ustawy.

Podstawowe założenia zmian to : większa liczba skazanych z możliwością odbywania kary poza zakładem karnym oraz usprawnienie i ułatwienie stosowania przepisów ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Wprowadzenie zmian udrożni też postępowania sądowe w sprawie zezwolenia na odbycie kary oraz postępowania dotyczące organizowania i kontrolowania wykonywania kary w tym systemie.
Najistotniejsza pośród wprowadzanych zmian to wydłużenie okresu skazania do roku, kiedy można ubiegać się o odbywanie kary w systemie elektronicznego nadzoru.. Dotychczas obowiązująca ustawa, obejmuje skazanych jedynie na karę do 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz skazanych na karę do 1 roku pozbawienia wolności, którym czas pozostały do jej odbycia nie przekracza 6 miesięcy. Ponadto eliminuje ona formalnie skazanych za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności, którzy byli uprzednio skazani na taką karę, poza tymi wobec których zachodzą warunki do orzeczenia wyroku łącznego. Nowelizacja rozszerza znacząco warunki dające możliwość ubiegania się o wykonywanie kary w SDE o skazanych do 1 roku pozbawienia wolności i to zarówno tych pozostających poza zakładem karnym, w chwili złożenia wniosku o udzielenie zgody na odbywanie kary w tym systemie, jak i tych, którzy już odbywają karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych.
Jednocześnie unifikuje się warunki ubiegania się o wykonanie kary w odniesieniu do obu grup skazanych. Z korzystania z rozwiązań tej ustawy formalnie wyłączone zostały jedynie osoby skazane w warunkach wielokrotnej recydywy. Wprowadzenie wyżej wspomnianych zmian znacznie poszerzy krąg skazanych wobec których można będzie rozważyć skorzystanie z rozwiązań przewidzianych w ustawie.
W przybliżeniu, biorąc pod uwagę dane statystyczne Centralnego Zarządu Służby Więziennej i Ministerstwa Sprawiedliwości, odnośnie skazanych na kary do 1 roku pozbawienia wolności i odbywających karę w jednostkach penitencjarnych na koniec 2008 r., można przyjąć, że liczba skazanych, których będzie mogła objąć formalnie ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, wzrośnie co najmniej czterokrotnie. Nowelizacja ustawy daje też sądom penitencjarnym uprawnienie do pozostawienia wniosku bez rozpoznania, gdy na przeszkodzie udzieleniu zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego stoją warunki techniczne. Powyższa regulacja uprości i ułatwi procedowanie sądom penitencjarnym.
Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło także prace nad projektem przepisów, które przewidywałyby, objęcie tzw. niebezpiecznych sprawców w tym osób z zakłóceniami czynności psychicznych o podłożu seksualnym – po odbyciu przez nich orzeczonej kary – odpowiednim dozorem lub nadzorem, w tym również ewentualnie za pomocą środków technicznych, w sposób podobny jak to przewiduje ustawa o dozorze elektronicznym. A więc nie trzeba będzie dewiantów chemicznie kastrować lecz oddać ich pod stały nadzór elektroniczny. Kiedy tylko zbliżyliby się do szkoły, albo do innego zakazanego im miejsca włączyłby się alarm. Pozostaje oczekiwać, że stosowne przepisy zostaną opracowane w Ministerstwie Sprawiedliwości niezwłocznie.

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …