Strona główna / Listy / Prezydent i Senat pamiętali

Prezydent i Senat pamiętali

Nie tylko ?poprawny? pamiętał o 15. rocznicy uchwalenia Konstytucji RP .Na okolicznościowej konferencji w Senacie zorganizowanej z okazji 15. rocznicy uchwalenia konstytucji Prezydenta RP reprezentowali szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski oraz minister Krzysztof H. Łaszkiewicz, który odczytał list Bronisława Komorowskiego do uczestników i organizatorów, Oto jego fragmenty: Kiedy w 1989 roku Rzeczpospolita odzyskała suwerenność, stało się jasne, że wartości demokracji i państwa prawa, muszą znaleźć wyraz w nowym porządku konstytucyjnym. Nie można było na dłuższą metę zaakceptować sytuacji, w której nadal obowiązywała konstytucja powstała w czasach stalinowskich, nieprzystająca do nowej rzeczywistości. Zmiany, jakie od 1989 roku wprowadzano, nie były wystarczające.
Kwestii tych nie rozwiązywała również tak zwana Mała Konstytucja, określająca ramy kompetencyjne naczelnych organów państwa, choć tego ważnego dokonania polskiej demokracji nie wolno nie doceniać. Uchwalenie nowej, odpowiadającej współczesnym wyzwaniom konstytucji wymagało dłuższego czasu refleksji i zbudowania politycznego kompromisu wokół fundamentalnych dla Polski kwestii ustrojowych i aksjologicznych.
Dziś wiele zapisów obowiązującej Ustawy Zasadniczej traktujemy jako stwierdzenia oczywiste, które w najlepszy sposób wyrażają łączący nas wspólny mianownik wartości i norm. Wybitni prawnicy konstytucjonaliści dysponujący głęboką, fachową wiedzą, propaństwowym zmysłem, a jednocześnie wrażliwością na kwestię ochrony podstawowych praw człowieka i swobód obywatelskich takie właśnie rozwiązania i zapisy precyzyjnie sformułowali. Wszystkim tym znakomitym ekspertom należy się nasza wdzięczność. Cieszę się, że przedstawiciele tego zacnego grona są dziś obecni podczas tej uroczystości.(…)
Z perspektywy czasu widzimy, że Ustawa Zasadnicza z 2 kwietnia 1997 roku dobrze zdała życiowy egzamin. Jest to nowoczesna konstytucja nowoczesnego państwa. Zapewniając stabilność Rzeczypospolitej, umocniła zarazem prawa i pozycję jej obywateli.(…) Każdy porządek konstytucyjny musi mierzyć się z nowymi wyzwaniami. Po doświadczeniach wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej nadszedł czas, by doprecyzować konstytucyjne zasady naszego uczestnictwa we Wspólnocie. Dlatego w listopadzie 2010 roku wniosłem do Sejmu projekt ustawy o zmianie Ustawy Zasadniczej w odniesieniu do tych właśnie zagadnień.(…)
O sukcesie zapisów Konstytucji i ich rzeczywistym znaczeniu decyduje praktyka konstytucyjna. Udowodniła ona, że początkowe obawy dotyczące nowych regulacji okazały się nieuzasadnione. Konstytucja jako źródło praw obywateli i kompetencji państwa zachowała swój prymat również po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Potwierdza to orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. To właśnie konstytucja narodowa jest gwarancją chroniącą tożsamość i suwerenność naszego państwa.(…)

Sprawdź także

Karne szkolenie

Sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto Joanna Knobel 13 marca uniewinniła 32 osoby oskarżone przez prokuraturę …