Strona główna / Szczypta soli / Kończ waść…

Kończ waść…

Apel prokuratorów i osób wspierających do Zastępców Prokuratora Generalnego

Ostatnie działania i publiczne wypowiedzi Zastępców Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda i Michała Ostrowskiego, w tym złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Prokuratora Generalnego i zapowiedzi podjęcia dalszych działań wskazują jednoznacznie, że Prokuraturze grozi wewnętrzny chaos i anarchia.

Nie może i nie budzi wątpliwości, iż to obecnie na Prokuratorze Generalnym Adamie Bodnarze spoczywa obowiązek zapewnienia zgodnego z prawem, sprawnego i efektywnego działania naszej instytucji. Nie będzie on mógł tych obowiązków wypełniać w sytuacji, poważnego i szybko eskalującego konfliktu z swoim zastępcami, którzy powinni z nim na bieżąco współpracować z zachowaniem zasad elementarnego zaufania i wzajemnego szacunku.

Dlatego my, niżej podpisani prokuratorzy oraz osoby wspierające nasz apel wzywamy Zastępców Prokuratora Generalnego powołanych jeszcze za czasów poprzedniego Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, aby – kierując się podstawowymi zasadami prawnymi oraz etycznymi wynikającymi z roty ślubowania prokuratorskiego – w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość Prokuratury i zapewnienia jej właściwego funkcjonowania, przedkładając interes obywateli i Rzeczypospolitej Polskiej nad interes prywatny, niezwłocznie zrzekli się pełnienia swoich funkcji i pozwolili nowemu Prokuratorowi Generalnemu na takie ukształtowanie władz Prokuratury Krajowej, które będą realizować swoje zadania zgodnie z wymogami praworządności.

W naszej ocenie tylko takie rozwiązanie może doprowadzić do uspokojenia sytuacji i utrzymania właściwego funkcjonowania prokuratury.

„Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku prokuratora służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa i strzec praworządności, obowiązki mojego urzędu wypełniać sumiennie, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości”.

Każdy z nas prokuratorów zawsze powinien mieć w pamięci i w sercu treść roty ślubowania, którą składaliśmy. Wszyscy prokuratorzy, którzy pełnią swoją niełatwą służbę powinni pamiętać, że czynią to w interesie publicznym, są strażnikami prawa i praworządności, bronią uczciwych obywateli i bezpieczeństwa Państwa Polskiego.

Wydarzenia ostatnich dni świadczą o poważnym konflikcie, który został wywołany przez Zastępców Prokuratora Generalnego kwestionujących decyzję personalną przełożonego – Prokuratora Generalnego Adama Bodnara. Szanując prawo do oceny decyzji przełożonych uważamy, że winno to odbywać się w atmosferze dialogu i merytorycznej wymiany zdań. Narastający konflikt wywoływany próbą obrony swojego dotychczasowego imperium przez kierownictwo Prokuratury Krajowej winien zostać natychmiast zakończony.

Trudna sytuacja jaka powstała w kierownictwie Prokuratury, zobowiązuje nas do zabrania głosu w tej sprawie, która dotyczy nas bezpośrednio, nie tylko jako prokuratorów, ale także obywateli.

Zgodnie z regulacjami ustawy Prawo o Prokuraturze, Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury i kieruję jej pracą. Unifikacja funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego w 2016 roku stała się zarzewiem istniejącego konfliktu. Tymczasem osoba nowego Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara daje ogromną nadzieję na istotne zmiany w prokuraturze, wyłączenie instytucji ze struktury władzy wykonawczej, a przede wszystkim na istotne zmiany w sferze funkcjonowania organu, czemu dał wraz w swojej odezwie z dnia 15 stycznia 2024 roku.

Sprawdź także

Bezzasadny pozew

Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił w czwartek – jako bezzasadny- pozew kandydata do rady miasta …