Finansowanie pomostowe

SN nie odpowie na pytanie

Sąd Najwyższy na posiedzeniu w Izbie Karnej w dniu 30 października br. odmówił udzielenia odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w toku rozpoznania zażaleń na postanowienia prokuratora o umorzeniu postępowania w sprawie m.in. niedopełnienia obowiązków oraz przekroczenia uprawnień przez Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej (WSI).
Sąd uznał, że rozstrzygnięcie przedstawionego przez Sąd Okręgowy zagadnienia prawnego, sprowadzające się do odpowiedzi na pytanie czy Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej WSI jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 k.k., nie miałoby wpływu na treść orzeczenia, które zapadnie w efekcie rozpoznania wniesionych zażaleń.
Odmawiając odpowiedzi na pytanie SN stwierdził, że jeśli umorzono postępowanie przygotowawcze z powodu braku znamion czynu zabronionego w czynie o kumulatywnej kwalifikacji prawnej, stanowiącym przedmiot tego postępowania (art. 17§1 pkt 2 k.p.k.), to uwzględnienie zarzutu naruszenia prawa materialnego zawartego w zażaleniu na postanowienie o umorzeniu, przesądzi o treści rozstrzygnięcia w postępowaniu odwoławczym wtedy tylko, gdy zarzut dotyczy znamion typizujących przestępstwo, którego termin przedawnienia nie upłynął.
Przedstawione przez Sąd Okręgowy zagadnienie prawne dotyczy wyłącznie ustawowego znamienia przestępstwa stypizowanego w art. 231 § 1 k.k. (przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego) określającego jego podmiot, którego termin przedawnienia karalności wynosi 5 lat i w niniejszej sprawie upływałby 12 lutego 2012 r.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …