Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Małżeństwa za granicą

Małżeństwa za granicą

Jakie dane muszą posiadać osoby chcące zawrzeć związek małżeński za granicą. W ostatnich doniesieniach prasowych znalazła się informacja, z której wynika, że urzędy stanu cywilnego nie wydają zaświadczenia dotyczącego stanu cywilnego osobom chcącym zawrzeć związek za granicą, który w świetle prawa polskiego jest niedopuszczalny. Przepis art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego stanowi, iż obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może on zawrzeć małżeństwo. Zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. powyższe zaświadczenie sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do rozporządzenia. Oprócz danych osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo za granicą, wzór zaświadczenia wymienia „dane o osobie, z którą wyżej wymieniona osoba zamierza zawrzeć związek małżeński.” Jako dane wskazano nazwisko i imię (imiona) oraz obywatelstwo.
Zdaniem Rzecznika tego rodzaju wzór zaświadczenia jest sprzeczny nie tylko z wymogami art. 71 ustawy, ale przede wszystkim z zasadą demokratycznego państwa prawnego wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o podjęcie prac mających na celu zmianę wzoru zaświadczenia, w ten sposób, aby nie zawierało ono danych osoby, z którą wnioskodawca zamierza zawrzeć związek małżeński.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …