Najnowsze informacje
Strona główna / Licytacje komornicze nieruchomości / Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości w Głuszynie

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości w Głuszynie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Zbigniew Głowacki – kancelaria komornicza w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 26/3, na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc oraz art. 867 § 2 i 875 § 1 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w trybie egzekucji uproszczonej dnia: 20 października 2011r o godz. 10:00 w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 26/3 w kancelarii komorniczej odbędzie się DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI:należącej do: ONYKS Sp. z o.o.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Poznaniu ? obręb Głuszyna, powierzchnia 2.0128ha; księga wieczysta nr PO2P/00095089/0 (SR Poznań Stare Miasto w Poznaniu); działki nr 13/4 i 7/4. Dojazd od ul. Głuszyna ? ok. 100m drogą utwardzoną. Teren zgodnie ze studium zagospodarowania przeznaczony pod jednorodzinną zabudowę niską (ogólnie) z zapewnieniem właściwego klimatu akustycznego w pomieszczeniach wymagających ochrony akustycznej – II strefa lotniska Krzesiny.

Cena wywołania: 580.503,50zł (1/2 sumy oszacowania) Suma oszacowana: 1.161.007,00zł. W ewdencji gruntów miasta Poznania nieruchomość zapisana jest jako grunty orne i pastwiska – zwolnione od podatku VAT. Zastrzega się możliwość naliczenia podatku VAT w przypadku uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego przed terminem licytacji. Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę. Nabywca natychmiast po udzieleniu mu przybicia, zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w całości lub nie mniej niż jedną piątą ceny (20% wylicytowanej ceny). Reszta ceny płatna do godziny dwunastej następnego dnia roboczego lub w terminie dłuższym ustalonym na wniosek nabywcy nie przekraczającym jednak miesiąca.

Mając na uwadze racjonalność i ekonomikę postępowania należy dokonać wpłaty kwoty min. 116.100,70zł (20% ceny wywołania) na rachunek bankowy kancelarii: KOMORNIK SĄDOWY ZBIGNIEW GŁOWACKI – PKO BP SA I O/Poznań nr 18 1020 4027 0000 1002 0290 3607 z podaniem sygn. akt KM 142/07 tytułem: ?I rata ceny nabycia nieruchomości GŁUSZYNA? lub w kasie kancelarii najpóźniej do 19.10.2011r.
W przypadku wylicytowania ceny wyższej od ceny wywołania różnicę między kwota wpłaconą, a należną należy wpłacić natychmiast w kasie kancelarii po udzieleniu przybicia. Kwoty wpłacone przed licytacją przez osoby, które nie wylicytują nieruchomości, zostaną zwrócone niezwłocznie. Po zapłaceniu reszty ceny sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie licytację, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji.
W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed wszczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzenia własności. Protokół opisu i oszacowania oraz operat szacunkowy biegłego do wglądu w kancelarii komorniczej w dni robocze (wyłączając poniedziałki) w godz. 8:00 ? 11:30 lub 13:00 ? 15:00.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez dodatkowych obwieszczeń i podania przyczyny odwołania.
Komornik Sądowy Zbigniew Głowacki
Więcej na www.KOMORNIKPOZNAN.com.

Sprawdź także

Obwieszczenie o 2. licytacji lokalu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Tomasz Zarzycki na podstawie art. 953 …