Strona główna / Aktualności / Obywatele drugiej kategorii

Obywatele drugiej kategorii

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wystąpienie do ministra zdrowia w sprawie pomocy osobom poszkodowanym, nie mającym ubezpieczenia zdrowotnego, w realizacji prawa do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Po raz kolejny w środkach masowego przekazu pojawiły się doniesienia o obciążeniu kosztami leczenia …
szpitalnego ubogiego nieubezpieczonego, co spotkało się z odzewem osób deklarujących chęć zebrania prywatnych środków finansowych na jego leczenie. Informacje te skłaniają do zastanowienia się nad działalnością instytucji powołanych do pomocy osobom poszkodowanym, które nie mają ubezpieczenia zdrowotnego i wymagają pomocy w ochronie swoich praw.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o wzmożenie nadzoru nad pomocą osobom poszkodowanym w realizacji ich prawa do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Ponadto wątpliwości Rzecznika budzi konstrukcja prawna zastosowana w przepisie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przepisie tym ustawodawca uzależnił prawo polskich obywateli do świadczeń finansowanych ze środków publicznych od ich sytuacji materialnej. Według omawianego przepisu, inne niż ubezpieczeni, osoby posiadające obywatelstwo polskie, nabywają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej wówczas gdy spełniają kryterium dochodowe i majątkowe określone przez ustawodawcę. Rozwiązanie to budzi wątpliwości co do zgodności z Konstytucją RP, która gwarantuje wszystkim obywatelom, niezależnie od sytuacji materialnej, równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Sytuacja prawna obywatela polskiego ma znaczenie wyłącznie w zakresie jego zdolności materialnej do współuczestnictwa w finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej. Nie decyduje natomiast o samym prawie do świadczenia.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o zajęcie stanowiska w sprawie.

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …