Strona główna / Aktualności / Potrzeby osoby pokrzywdzonej

Potrzeby osoby pokrzywdzonej

Na posiedzeniu Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, które odbyło się 15 grudnia 2015 r. przyjęto ostateczny kształt formularzy indywidualnej oceny szczególnych potrzeb osoby pokrzywdzonej w zakresie ochrony, zwanych ?Kwestionariuszami?. Powstały one w wyniku współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości,Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji, Prokuratury Generalnej oraz organizacji pozarządowych. Kwestionariusze stanowią istotną pomoc dla wszystkich, do których zwrócą się pokrzywdzeni z prośbą o niezbędne wsparcie umożliwiając prawidłową ocenę potrzeb pokrzywdzonych. Powinny stać się użytecznymi narzędziami w codziennej pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem. Rada do spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, której kadencja kończy się z dniem 31 grudnia 2015 r. za szczególnie istotną uznała potrzebę opracowania narzędzia, które ma służyć dokonywaniu indywidulanej oceny szczególnych potrzeb pokrzywdzonego. Obowiązek dokonywania każdorazowo takiej oceny nałożyła na państwa członkowskie w art. 22 Dyrektywa 2012/29/UE. Materiałem bazowym dla prac Rady był zatem kwestionariusz oceny sytuacji ofiary, opracowany w ramach europejskiego projektu EVVI realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Francji, Ministerstwo Sprawiedliwości Hiszpanii, Prokuraturę Generalną Wielkiej Brytanii, organizację APAV z Portugalii oraz Ministerstwo Sprawiedliwości RP. W trakcie prac Rady podjęto decyzję o stworzeniu projektów dwóch formularzy ? jednego dla organizacji pozarządowych, które zajmują się pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem, a drugiego dla służb mających bezpośredni kontakt z pokrzywdzonymi w trakcie postępowania karnego. Projekty obu formularzy zostały poddane konsultacjom społecznym a także praktycznej ocenie w ramach pilotażu realizowanego przez wybrane jednostki organizacyjne prokuratury, Policji, a także organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem współfinansowanej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W wyniku ścisłej i sprawnej współpracy przedstawicieli służb państwowych i pozarządowych udało się wypracować narzędzia, które z jednej strony czyni zadość wymaganiom Dyrektywy, z drugiej stanowią ważną pomoc dla tych, którzy oceniają sytuację pokrzywdzonych pod kątem specyficznych potrzeb w zakresie wsparcia czy ochrony. Rada do spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości została powołana Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 2014 roku. Do jej głównych zadań należało proponowanie rozwiązań o charakterze organizacyjno-praktycznym służących implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …