Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Priorytety naszej prezydencji w UE

Priorytety naszej prezydencji w UE

Ochrona ofiar przestępstwa i dostęp do porad prawnych to polskie priorytety. Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski wziął udział w posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Prawa Europejskiego. Komitet działa przy Ministrze Sprawiedliwości. W trakcie spotkania szef resortu zaprezentował priorytety polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, dotyczące wymiaru sprawiedliwości.
– Spotkanie jest szczególnie ważne ze względu na coraz bliższy moment objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE. Z tego względu chcielibyśmy zweryfikować nasze priorytety ? powiedział Krzysztof Kwiatkowski.
I przypomniał:
– W zakresie współpracy sądowej w sprawach karnych priorytety leżące w gestii Ministerstwa Sprawiedliwości koncentrują się wokół dwóch zasadniczych kwestii. Pierwsza to działania, które będą zmierzały do wzmocnienia praw procesowych i pozaprocesowych ofiar przestępstw. W szczególności zamierzamy położyć nacisk na zapowiedziane przez Komisję Europejską na maj tego roku przedstawienie kompleksowego pakietu dotyczącego ochrony ofiar przestępstw. Drugim ważnym instrumentem w tym zakresie będzie projekt dyrektywy o prawie do porady adwokata. Komisja zapowiedziała prezentację projektu na czerwiec tego roku.
Minister Krzysztof Kwiatkowski zaprezentował także priorytety z zakresu współpracy w sprawach cywilnych. ? Realizując hasło ?Ochrona praw obywateli w Unii Europejskiej?, chcemy położyć nacisk na te działania, które ułatwią obywatelom UE wykonywanie ich praw o charakterze majątkowym, a także mogą przynieść realny, pozytywny efekt dla gospodarki ? powiedział Minister Sprawiedliwości. ? W trakcie naszej Prezydencji chcemy zainicjować dyskusję na temat projektu instrumentu dotyczącego europejskiego prawa umów. Kolejnym naszym priorytetem w zakresie prawa cywilnego jest projekt rozporządzenia w sprawie dziedziczenia, który uważamy za niezwykle ważną inicjatywę, wychodzącą naprzeciw rzeczywistym potrzebom obywateli UE ? dodał. Przedstawione dzisiaj na Komitecie Doradczym priorytety zostały już poddane wstępnej konsultacji z innymi uczestnikami procesu decyzyjnego wspólnoty europejskiej. W tym celu Minister Sprawiedliwości przeprowadził szereg konsultacji z ministrami innych państw członkowskich. Konsultacje objęły dotychczas: Estonię, Szwecję, Finlandię, Portugalię, Holandię oraz Wielką Brytanię. Planujemy jeszcze przeprowadzenie konsultacji z Francją i Niemcami. Członkowie Komitetu pozytywnie odnieśli się do przedstawionych przez resort priorytetów polskiej Prezydencji w Radzie UE.
Komitet Doradczy ds. Prawa Europejskiego przy Ministrze Sprawiedliwości zajmuje się istotnymi zagadnieniami prawa europejskiego w obszarze właściwości Ministra Sprawiedliwości i na jego potrzeby sporządza analizy, opinie i ekspertyzy z zakresu tego prawa. Na wniosek Ministra Sprawiedliwości Komitet może również przygotowywać założenia co do zakresu niezbędnych zmian w prawie krajowym w celu wdrożenia prawa europejskiego. Kadencja Komitetu trwa cztery lata. Obecna dobiega końca w 2013 r. Przewodniczącym Komitetu jest prof. dr hab. Władysław Czapliński. Zastępcą Przewodniczącego ? prof. dr hab. Andrzej Wróbel. W skład Komitetu wchodzą ponadto: · Prof. dr hab. Jan Barcz, · Prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, · Dr Agnieszka Grzelak, · Prof. dr hab. Piotr Hofmański, · Sylweriusz Królak, · Dr Hanna Machińska, · Prof. dr hab. Cezary Mik, · Dr Rudolf Ostrihansky, · Dr Monika Szwarc-Kuczer, · Prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz, · Prof. dr hab. Eleonora Zielińska. Pracami Komitetu koordynuje Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiedzialny za sprawy związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej ? Igor Dzialuk.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …