Finansowanie pomostowe
Strona główna / Temat Tygodnia / A.Duda łamie prawo UE

A.Duda łamie prawo UE

W uzupełnieniu do komunikatu Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego w sprawie wypowiedzi Prezydenta RP publikujemy postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wielka izba) w sprawie zastosowania środków tymczasowych z dnia 17 grudnia 2018 r. (C-619/18 R) i zachęcamy do zapoznania się w szczególności z punktami 106-108 tego postanowienia.
– Postanowienie TSUE z 17 grudnia 2018 r.
106. W pierwszej kolejności Rzeczpospolita Polska wskazuje na istnienie okoliczności czyniących przywrócenie sędziów Sądu Najwyższego, którzy przeszli w stan spoczynku, nadmiernie trudnym. Rzeczpospolita Polska podnosi w szczególności, że to przywrócenie wymaga podjęcia przez polskie władze interwencji legislacyjnej oraz przyjęcia przepisów prawa powszechnie obowiązującego o charakterze incydentalnym, co nie byłoby zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
107. Argumentu tego nie można uwzględnić. Jak zostało przedstawione w pkt 95 i 97 niniejszego postanowienia, wykonanie wnioskowanych przez Komisję środków tymczasowych pociąga za sobą obowiązek natychmiastowego zawieszenia stosowania przez Rzeczpospolitą Polską spornych przepisów prawa krajowego, a także wszelkich środków podjętych w celu ich stosowania, wiążący się z obowiązkiem stosowania w oczekiwaniu na wydanie ostatecznego wyroku przepisów wcześniej obowiązujących w zakresie wieku przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku i przywrócenia sytuacji sprzed wejścia w życie spornych przepisów prawa krajowego.
108. W tym względzie konieczne jest przypomnienie, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem państwo członkowskie nie może powoływać się na przepisy, praktyki lub sytuacje z jego wewnętrznego porządku prawnego, aby uzasadnić uchybienia zobowiązaniom wynikającym z prawa Unii (wyrok z dnia 4 lipca 2018 r., Komisja/Słowacja, C 626/16, EU:C:2018:525, pkt 60 i przytoczone tam orzecznictwo).

***

Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego:

W związku z przemówieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy wygłoszonym w Trybunale Konstytucyjnym w dniu 18 grudnia 2018 r., w którym Prezydent zarzucił Pierwszemu Prezesowi SN Małgorzacie Gersdorf i Prezesom SN łamanie prawa i podejmowanie działań prowadzących do anarchii przez umożliwienie podjęcia czynności przez sędziów SN, którzy ukończyli 65 lat, należy stanowczo stwierdzić, że działania te podjęte zostały na podstawie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 października 2018 r. i są w pełni zgodne z prawem, co potwierdziło postanowienie TSUE z 17 grudnia 2018 r., a także treść uchwalonej przez Sejm i Senat i podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, w której wprost w art. 2 ust. 1 i 4 stwierdzono, że kadencje Pierwszego Prezesa SN i Prezesa SN oraz służbę wskazanych sędziów SN uważa się za nieprzerwane.

SSN Michał Laskowski
Rzecznik Pasowy Sądu Najwyższego

Sprawdź także

Europa wyklucza neo-KRS

Europejska Sieć Rad Sądownictwa podjęła decyzję o usunięciu z szeregów stowarzyszenia polskiej Krajowej Rady Sądownictwa. …