Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / SN: Wybory do PE ważne

SN: Wybory do PE ważne

W dniu 2 sierpnia 2019 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych na podstawie opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów wyborczych oraz sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW podjął uchwałę w przedmiocie ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.

Do Sądu Najwyższego wpłynęło łącznie 59 protestów przeciwko ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W odniesieniu do 8 protestów Sąd Najwyższy wyraził opinię, że są one zasadne – w całości lub w części – lecz stwierdzone naruszenia nie miały wpływu na wynik wyborów.

Zarzuty 5 protestów zostały uznane za bezzasadne – bądź z uwagi na ich nieudowodnienie bądź z uwagi na błędną interpretację przepisów Kodeksu wyborczego, dokonaną przez wnoszących owe protesty.

Bez dalszego biegu pozostawione zostały 43 protesty (w tym jeden protest co do wyboru określonego posła do Parlamentu Europejskiego), co spowodowane było w szczególności: niedotrzymaniem terminu przewidzianego do wniesienia protestu wyborczego; niedochowaniem koniecznego wymogu formalnego w postaci wniesienia protestu na piśmie; złożeniem protestu przez osobę do tego nieuprawnioną lub dotyczącego sprawy, co do której w Kodeksie wyborczym przewidziano możliwość wniesienia przed dniem głosowania skargi lub odwołania do sądu lub do Państwowej Komisji Wyborczej; niesformułowaniem zarzutów mieszczących się w zakresie podstaw wniesienia protestu (art. 82 § 1 k.w.); nieprzedstawieniem lub niewskazaniem dowodów, na których oparte zostały zarzuty protestu.

W stosunku do jednego protestu wydano zarządzenie o jego zwrocie – z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych.

Na skutek cofnięcia jednego protestu wydane zostało postanowienie o umorzeniu postępowania nim wywołanego.

W jednym przypadku, z uwagi na wniesienie dwóch protestów o tożsamej treści przez ten sam podmiot, sprawa została zakreślona w repertorium NSW.

Przewodniczący PKW oraz Prokurator Generalny wnieśli o stwierdzenie ważności wyborów.

Po analizie sprawozdania PKW oraz wydanych opinii dotyczących protestów, w szczególności zaś stwierdzonych w nich uchybień, Sąd Najwyższy uznał, że żadne z tych uchybień, jak również wszystkie one łącznie, nie dają podstaw do kwestionowania ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r

Sprawdź także

Bloger z Mosiny wygrał

Rząd przyznał się do naruszenia wolności słowa „blogera z Mosiny” Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał …