Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Standardy ochrony upośledzonych

Standardy ochrony upośledzonych

Helsińska Fundacja Praw Człowieka otrzymała uzasadnienie postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach, w którym sąd oddalił wniosek prokuratora o ubezwłasnowolnienie z uwagi na międzynarodowe standardy ochrony praw osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną. HFPC była uczestnikiem tego postępowania. W uzasadnieniu Sąd podkreślił, że orzeczenie ubezwłasnowolnia wobec klienta HFPC prowadziłoby do niedozwolonej ingerencji władzy publicznej w sferę jego praw gwarantowanych przez krajowy i międzynarodowy porządek prawny. Sąd stwierdził także, że przepisy dotyczące ubezwłasnowolnienia muszą być interpretowane w zgodzie z Konstytucją, Konwencją o Prawach osób z Niepełnosprawnościami oraz Europejską Konwencją Praw Człowieka. Art. 30 Konstytucji [ochrona godności człowieka] oraz przepisy prawa międzynarodowego mające za przedmiot ochronę praw człowieka, doznają naruszenia w każdym wypadku orzeczenia ubezwłasnowolnienia, czy to całkowitego czy częściowego, które nie prowadzi do istotnej poprawy sytuacji prawnej lub faktycznej osoby, której ubezwłasnowolnienie dotyczy? ? czytamy w uzasadnieniu orzeczenia.
?Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach jest niezwykle ważne, ponieważ wyznacza nowy standard interpretacyjny w sprawach o ubezwłasnowolnienie, który musi uwzględniać międzynarodowe instrumenty ochrony praw człowieka? ? mówi dr Dorota Pudzianowska, Koordynatorka Programu Antydyskryminacyjnego Artykuł 32. ?Sąd potwierdził, że w tych sprawach musi być brane pod uwagę prawo osób z niepełnosprawnościami do autonomii, niezależnego życia i włączenia w społeczeństwo, które jest gwarantowane Konwencją o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami ? dodaje Dorota Pudzianowska. Postanowienie wraz z uzasadnieniem SA w Katowicach z dnia 11 września 2015 r. (sygn. akt V ACa 109/15) dostępne jest na stronie HFPC.
Źródło: HFPC

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …