Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Sympozjum wyceny nieruchomości

Sympozjum wyceny nieruchomości

Sympozjum dla samorządów odbędzie się w Poznaniu od 1 do 3 czerwca 2011 roku. Blisko dwudziestu mówców wygłosi odczyty, których treść zostanie przedrukowana w biuletynie. Obok wystąpień w podstawowym nurcie Sympozjum równolegle otwarte będą panele dyskusyjne. Przewidziano piętnaście godzin dyskusji wokół tematów wystąpień. Proszę o skorzystanie z możliwości przesyłania problemów zauważonych w Waszej praktyce bezpośrednio do organizatorów. Wykładowcy i uczestnicy dyskusji, w ramach przywołanego przykładu, udzielą odpowiedzi i znajdą rozwiązanie oparte na prezentowanej teorii. Szkolenie zgłoszone jest w Ministerstwie Infrastruktury i uczestnikom wydawane będą zaświadczenie spełniające wymogi ustawicznego obowiązkowego kształcenia rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. Formularz zgłoszeniowy dołączony jest do listu jako gotowy do wydrukowania. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do wyczerpania się miejsc, a cena ustalona została na zasadach non profit w wysokości 1950 zł brutto za udział w sympozjum z noclegiem i 1500 zł brutto na koszty z wyłączeniem noclegu. Z uwagi na niezarobkowy charakter szkolenia, organizatorzy potwierdzając rezerwację miejsc noclegowych i dokonując przedpłaty kosztów kongresu, pozostawiają sobie możliwość zamknięcia listy uczestników z dniem 1 maja 2011 roku. Wszelkie szczegółowe informacje o Sympozjum, jego programie, prelegentach i organizatorach, a także formularz zgłoszeniowy znajduje się na witrynie Sympozjum prowadzonej pod adresem: www.swnds.pl
Jest to pierwsze (i tak duże) wydarzenie kierowane do przedstawicieli władz rządowych, samorządowych, rzeczoznawców majątkowych, naczelników, dyrektorów, kierowników i pracowników poszczególnych instytucji samorządowych i rządowych oraz Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. Celem Sympozjum jest zaprezentowanie panujących poglądów, zasad i problemów wokół gospodarowania nieruchomościami publicznymi, w świetle konieczności opierania decyzji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na wycenach wartości, sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych. Program Sympozjum przedstawia się następująco: Uroczyste otwarcie obrad Sympozjum przez Organizatorów. Wystąpienie okolicznościowe przedstawicieli władz. Słowo wstępne wygłoszone przez honorowego gościa Sympozjum – Henryk Jędrzejewski wieloletni Dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami, pierwszy rzeczoznawca majątkowy w Polsce. 1.?Praktyczne zasady wyłaniania wykonawcy wycen dla potrzeb Skarbu Państwa i Samorządów, wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych ? podstawowe możliwości i ograniczenia w tym zakresie.? Radca prawny. Jerzy T. Pieróg. 2. ?Za i przeciw rynkowym stawkom dzierżawy gruntów komunalnych?. Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, rzeczoznawca majątkowy, dr hab. Maria Trojanek. 3.?Gospodarowanie przestrzenią i szacowanie nieruchomości wodą pisane?. Beata Grzonka Dyrektor IMGW Poznań 4.?Ustalenie i aktualizacja opłaty związanej z użytkowaniem wieczystym ? analiza konstrukcji i jej skutków?. Doktor Nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej Cezary Woźniak. 5.?Zastosowanie modeli ekonometrycznych do wyceny nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego?. Prezes PTRM. Rzeczoznawca majątkowy Piotr Walczyk. 6.”Rola rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym opłat planistycznych i adiacenckich”. prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman 7.?Podstawy i zasady ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w sytuacji zbycia jedynie części nieruchomości oraz w przypadkach gdy zmiana przeznaczenia gruntów wyniknęła z decyzji o warunkach zabudowy bądź gdy zmiana przeznaczenia w planie miejscowym dotknęła jedynie nieruchomości sąsiednie?. Profesor Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, dr hab. Marek Szewczyk. 8.?Co jest przedmiotem wyceny dla ustalenia renty planistycznej bądź odszkodowania?? Skarbnik SRMWW. Rzeczoznawca majątkowy Elżbieta Jakóbiec. 9.?Narzędzia obliczeniowe pomocne rzeczoznawcy majątkowemu w oszacowaniu finansowych skutków uchwalanych planów miejscowych?. Rzeczoznawca Majątkowy. dr Barbara Hermann. 10.?Nowelizacja Kodeksu Cywilnego o prawo zabudowy jak też Ustawa o odrębnej własności obiektów budowlanych i ustawa o korytarzach przesyłowych jako przykłady próby regulacji problematyki linii infrastruktur technicznych?. Mirosław Gdesz. 11.?Drogi. Dlaczego grunty pod drogi są drogie i ile musi kosztować wywłaszczenie?? Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury Paweł Duciak. 12.?Opłata adiacencka z tytułu podziału ? ?renta podziałowa?. Co innego wiedzieć o przepisie a co innego znać jej wysokość ? przykład warsztatowy?. Rzeczoznawca majątkowy dr Krzysztof Głębicki. 13.?Sposoby oszacowania wielkości partycypacji właściciela gruntu w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej?. Radca Prawny Ryszard Brudkiewicz. 14.?Prawo Ochrony środowiska w gminie na przykładzie konsekwencji ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania?. Radca Prawny. Jarosław Dobrowolski. 15.?Co gdy dokument o wartości niczego nie dowodzi?? Pełnomocnik strony w postępowaniu z Kancelarii SOLSKI i Partnerzy Zbigniew Niemczewski. 16.?Stosunek umowny między konsumentem a rzeczoznawcą majątkowym?. Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów w Słupcy Błażej Górczyński. 17.?Opinia organizacji zawodowej o ocenianiu operatów szacunkowych?. Rzecznik ds. opiniowania w PTRM. Mieczysław Anioł. 18.?Postępowanie wyjaśniające prowadzone przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej?. Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Janusz Andrzejewski. 19.Mediacja jako forma rozstrzygania sporów na rynku nieruchomości w Polsce?. Mediator przy Komisji Arbitrażowej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz Arbiter Komisji Opiniującej SRMWW Michał Kosmowski.

Sprawdź także

Proces za pomoc

Zatrzymanie aktywistki udzielającej pomocy humanitarnej – oświadczenie zarządu HFPC  W mediach pojawiły się informacje o postawieniu …

Strona główna / Aktualności / Sympozjum wyceny nieruchomości

Sympozjum wyceny nieruchomości

Sympozjum dla samorządów odbędzie się w Poznaniu od 1 do 3 czerwca 2011 roku. Blisko dwudziestu mówców wygłosi odczyty, których treść zostanie przedrukowana w biuletynie. Obok wystąpień w podstawowym nurcie Sympozjum równolegle otwarte będą panele dyskusyjne. Przewidujemy piętnaście godzin dyskusji wokół tematów wystąpień. Proszę o skorzystanie z możliwości przesyłania problemów zauważonych w Waszej praktyce bezpośrednio do organizatorów.
Wykładowcy i uczestnicy dyskusji, w ramach przywołanego przykładu, udzielą odpowiedzi i znajdą rozwiązanie oparte na prezentowanej teorii. Szkolenie zgłoszone jest w Ministerstwie Infrastruktury i uczestnikom wydawane będą zaświadczenie spełniające wymogi ustawicznego obowiązkowego kształcenia rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do wyczerpania się miejsc, a cena ustalona została na zasadach non profit w wysokości 1950 zł brutto za udział w sympozjum z noclegiem i 1500 zł brutto na koszty z wyłączeniem noclegu.
Z uwagi na niezarobkowy charakter szkolenia, organizatorzy potwierdzając rezerwację miejsc noclegowych i dokonując przedpłaty kosztów kongresu, pozostawiają sobie możliwość zamknięcia listy uczestników z dniem 1 maja 2011 roku. Wszelkie szczegółowe informacje o Sympozjum, jego programie, prelegentach i organizatorach, a także formularz zgłoszeniowy znajduje się na witrynie Sympozjum prowadzonej pod adresem: www.swnds.pl Osoba do kontaktów: Witold Solski ? telefon komórkowy 501 01 01 01
Poczta elektroniczna: sympozjum@swnds.pl witold@solski.pl ,
Sympozjum Wyceny Nieruchomości dla Samorządów organizowanym w dniach 1-3 czerwca 2011 w Poznaniu w hotelu Andersia (www.andersiahotel.pl) Jest to pierwsze (i tak duże) wydarzenie kierowane do przedstawicieli władz rządowych, samorządowych, rzeczoznawców majątkowych, naczelników, dyrektorów, kierowników i pracowników poszczególnych instytucji samorządowych i rządowych oraz Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. Celem Sympozjum jest zaprezentowanie panujących poglądów, zasad i problemów wokół gospodarowania nieruchomościami publicznymi, w świetle konieczności opierania decyzji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na wycenach wartości, sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych.
Program Sympozjum przedstawia się następująco: Uroczyste otwarcie obrad Sympozjum przez Organizatorów. Wystąpienie okolicznościowe przedstawicieli władz. Słowo wstępne wygłoszone przez honorowego gościa Sympozjum – Henryk Jędrzejewski wieloletni Dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami, pierwszy rzeczoznawca majątkowy w Polsce. 1.?Praktyczne zasady wyłaniania wykonawcy wycen dla potrzeb Skarbu Państwa i Samorządów, wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych ? podstawowe możliwości i ograniczenia w tym zakresie.? Radca prawny. Jerzy T. Pieróg. 2. ?Za i przeciw rynkowym stawkom dzierżawy gruntów komunalnych?. Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, rzeczoznawca majątkowy, dr hab. Maria Trojanek. 3.?Gospodarowanie przestrzenią i szacowanie nieruchomości wodą pisane?. Beata Grzonka Dyrektor IMGW Poznań 4.?Ustalenie i aktualizacja opłaty związanej z użytkowaniem wieczystym ? analiza konstrukcji i jej skutków?. Doktor Nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej Cezary Woźniak. 5.?Zastosowanie modeli ekonometrycznych do wyceny nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego?. Prezes PTRM. Rzeczoznawca majątkowy Piotr Walczyk. 6.”Rola rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym opłat planistycznych i adiacenckich”. prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman 7.?Podstawy i zasady ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w sytuacji zbycia jedynie części nieruchomości oraz w przypadkach gdy zmiana przeznaczenia gruntów wyniknęła z decyzji o warunkach zabudowy bądź gdy zmiana przeznaczenia w planie miejscowym dotknęła jedynie nieruchomości sąsiednie?. Profesor Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, dr hab. Marek Szewczyk. 8.?Co jest przedmiotem wyceny dla ustalenia renty planistycznej bądź odszkodowania?? Skarbnik SRMWW. Rzeczoznawca majątkowy Elżbieta Jakóbiec. 9.?Narzędzia obliczeniowe pomocne rzeczoznawcy majątkowemu w oszacowaniu finansowych skutków uchwalanych planów miejscowych?. Rzeczoznawca Majątkowy. dr Barbara Hermann. 10.?Nowelizacja Kodeksu Cywilnego o prawo zabudowy jak też Ustawa o odrębnej własności obiektów budowlanych i ustawa o korytarzach przesyłowych jako przykłady próby regulacji problematyki linii infrastruktur technicznych?. Mirosław Gdesz. 11.?Drogi. Dlaczego grunty pod drogi są drogie i ile musi kosztować wywłaszczenie?? Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury Paweł Duciak. 12.?Opłata adiacencka z tytułu podziału ? ?renta podziałowa?. Co innego wiedzieć o przepisie a co innego znać jej wysokość ? przykład warsztatowy?. Rzeczoznawca majątkowy dr Krzysztof Głębicki. 13.?Sposoby oszacowania wielkości partycypacji właściciela gruntu w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej?. Radca Prawny Ryszard Brudkiewicz. 14.?Prawo Ochrony środowiska w gminie na przykładzie konsekwencji ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania?. Radca Prawny. Jarosław Dobrowolski. 15.?Co gdy dokument o wartości niczego nie dowodzi?? Pełnomocnik strony w postępowaniu z Kancelarii SOLSKI i Partnerzy Zbigniew Niemczewski. 16.?Stosunek umowny między konsumentem a rzeczoznawcą majątkowym?. Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów w Słupcy Błażej Górczyński. 17.?Opinia organizacji zawodowej o ocenianiu operatów szacunkowych?. Rzecznik ds. opiniowania w PTRM. Mieczysław Anioł. 18.?Postępowanie wyjaśniające prowadzone przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej?. Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Janusz Andrzejewski. 19.Mediacja jako forma rozstrzygania sporów na rynku nieruchomości w Polsce?. Mediator przy Komisji Arbitrażowej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz Arbiter Komisji Opiniującej SRMWW Michał Kosmowski.

Sprawdź także

Proces za pomoc

Zatrzymanie aktywistki udzielającej pomocy humanitarnej – oświadczenie zarządu HFPC  W mediach pojawiły się informacje o postawieniu …