Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Trwa fikcja sądowych doręczeń

Trwa fikcja sądowych doręczeń

Media przestały informować o niepokojach związanych z fatalnym systemem dostarczania sądowych przesyłek przez Polską Grupę Pocztową. Nadal oficjalnego stanowiska w tej sprawie nie zajęło Ministerstwo Sprawiedliwości. Milczy Krajowa Rada Sądownictwa. Narzekają tylko sędziowie, adwokaci i radcy prawni, którzy nie mogą wykonywać swoich obowiązków. Nic więc dziwnego, że prawnicy sami starają się nakłonić Polską Grupę Pocztową, aby przestano utrudniać należyte sprawowanie wymiaru prawiedliwośc. Jednym z jej filarów jest potwierdzenie informacji, że pismo z sądu dotarło do adresata. W innym przypadku sprawy spadają z sądowych wokand.
Walkę o zmianę fatalnej sytuacji podjął m.in. radca prawny Zbigniew Tur, dziekan Okręgowej Izby radców Prawnych w Poznanaiu. Poniżej jego pismo do PGP oraz odpowiedź PGP. Naprawdę warto się z nią zapoznać.
Pismo: Leszek Żebrowski, Prezes Zarządu Polska Grupa Pocztowa S.A. Szanowny Panie Prezesie, W związku z licznymi telefonicznymi i pisemnymi informacjami (których część celem analizy, na Pańskie ręce przedkładam w imieniu reprezentowanej przeze mnie Izby) zwracam się z prośbą o pilne podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania negatywnych działań i wynikającymi z nich skutków. Z przedłożonych jako załączniki do niniejszego pisma ankiet jasno wynika niepokojący zawodowych pełnomocników fakt drastycznie zmniejszonej ilości doręczanych tygodniowo przesyłek pocztowych z sądów i prokuratur, ;najczęstszy” ich wpływ nie jak do tej pory z bieżącej codziennej poczty a najczęściej dwa razy w tygodniu. Powyższe okoliczności pokazują w istotny sposób dezorganizację pracy radcy prawnego oraz na niebezpieczeństwo (w razie nagłego odkorkowania” doręczanych korespondencji), których terminy procesowe na złożenie przemyślanych i niejednokrotnie skomplikowanych pism procesowych wynoszą 7 lub 14 dni, a uchybienie temu terminowi naraża na szwank istotne interesy reprezentowanego klienta. Z dużym niepokojem obserwujemy niefrasobliwość doręczycieli chcących pozostawić pocztę u osób nieupoważnionych lub w przypadku niedoręczenia braku pozostawienia awiza, tak aby radca prawny wiedział, że ma przesyłkę do odbioru i w jakim miejscu. Z tego tytuły niestety jak wiemy spadają” z wokand wyznaczone rozprawy. Chodzi o możliwość sprawdzenia internetowo kiedy i jakie listy zostały wysłane do kancelarii poprzez sprawdzenie po nazwisku lub adresie czy są jakiekolwiek nie o debrane przesyłki i w jakim punkcie pocztowym jest możliwość ich odebrania. Drugą istotą sfery jest zapewnienie tajemnicy korespondencji tak aby nie stały się one powszechnie wiadomym kto z kim toczy postępowanie sądowe. Ponadto godzi to również w powagę urzędowo rozpatrywanych spraw. Wskazać również należy, iż punkt odbioru nie powinien być przy kasach w zwykłych kolejkach oraz w punktach typu sklep alkoholowy, ho obniża to powagę urzędowego przesyłanego dokumentu.
A oto odpowiedź PGP: Szanowny Panie Dziekanie, W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 03 lutego 2014 r. przesłane za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 21 marca przede wszystkim pragniemy podziękować za przedmiotowe zgłoszenie. Stanowi ono dla nas źródło cennej wiedzy oraz tego, w których sferach naszej dzialalności należy podjąć bądź kontynuować szczególne działania w celu ulepszenia procesów operacyjnych świadczonych usług pocztowych. Po dogłębnej analizie nadesłanych przez Państwa, ankiet wypelnionych przez Radców Prawnych z okręgu poznańskiego należy zważyć, iż najczęściej powracającymi spostrzeżeniami ze strony środowiska prawniczego są przede wszystkim: 1.Zmniejszona częstotliwość dostarczanej korespondencji przez Doręczycieli,Przekazywanie, zdaniem Radców Prawnych, korespondencji sądowej przez Doręczycieli osobom do tego nieuprawnionym. 2. Brak, zdaniem Radców Prawnych, zapewnienia „tajemnicy korespondencji”; 3. oraz ogólny brak zaufania w stosunku do osób wydających przesyłki w Punktach Obsługi Klienta, którymi dysponuje PGP S.A., 4.Brak możliwości sprawdzenia właściwego dla danej siedziby Kancelarii Punktu Obsługi Klienta, ponieważ brak takiej informacji na druku awizo, 5. Brak zaufania do Doręczycieli, którzy wydają się być niektórym Radcom Prawnym „przypadkowymi osobami, nie mających odpowiednich kwalifikacji”.
Poniżej pragniemy szczegółowo odnieść się do zakreślonych wyżej zastrzeżeń stawianych przez Radców Prawnych z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
Ad 1. Rozumiemy, że brak codziennego doręczania korespondencji może niekiedy zmuszać Radców Prawnych do intensywniejszej pracy, jednak nie ma przepisu prawa obligującego do doręczania przesyłek danemu adresatowi codziennie. Operatora pocztowego wiążą w zależności od rodzaju usługi deklarowane, bądź w przypadku przesyłek kurierskich gwarantowane, terminy doręczeń. System doręczania przesyłek podyktowany jest wieloma czynnikami. Osoby doręczające dostarczają przesyłki według wyznaczoi:ych tras, nie zawsze identycznych, dlatego godziny doręczeń nie są jednolite. Dokładamy wszelkich starań do tego, by korespondencja było doręczana z możliwie największą częstotliwością oraz w stałych godzinach, jednak priorytetem jest dochowane przez operatora pocztowego gwarantowanych bądź deklarowanych umowami terminów doręczeń. Dowodem naszych starań niech będą składane Krajowej Radzie Radców Prawnych propozycje różnych rozwiązań usprawniających proces doręczeń. Ponadto, w celu zasięgnięcia informacji o przesyłce można również skontaktować się z najbliższą placówką PGP S.A. lub placówkami oddawczymi udostępnianymi na rzecz PGP S.A. przez InPost Sp. z o.o. bądź Ruch S.A. czy też zadzwonić na Infolinię pod numerem telefonu (12) 444 26 62, a przede wszystkim skorzystać z aplikacji dostępnej na naszej stronie internetowej umożliwiającej śledzenie przesyłek, niezależnie od jej typu – śledzenie korespondencji online. Oczywiście każde zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie. jednocześnie chcielibyśmy za już zaistniałe w tej materii potencjalne problemy najmocniej przeprosić i z całą stanowczością stwierdzić, iż dokładamy wszelkich starań aby świadczone przez PGP S.A. usługi pocztowe spełniały kryteria najwyższej jakości, a korespondencja była doręczana do każdej z kancelarii z możliwie największą częstotliwością, w trybie codziennym.
Ad. 2 Nasi Doręczyciele co do zasady dostarczają przesyłki do rąk własnych adresata bądź osoby uprawnionej do ich odbioru. Jeżeli mieliście Państwo do czynienia z sytuacją, kiedy Doręczyciel przekazał przesyłki osobie nieuprawnionej do jej odbioru prosimy o złożenie oficjalnej skargi w tej materii, gdyż do tak ogólnego stwierdzenia trudno nam się odnieść. Pragniemy również zauważyć, że procedury doręczania przesyłek na warunkach specjalnych, w tym pism sądowych w postępowaniach cywilnych bądź karnych definiują zupełnie różnie katalog osób uprawnionych do odbierania korespondencji, tak pod jej adresem doręczenia, jak i awizowanej w placówce oddawczej. Jest to przyczyną bardzo wielu nieporozumień, ponieważ domniemany adresat, który nie ma rzeczywistego uprawnienia do odbioru korespondencji oczekuje, iż takowa przesyłka zostanie mu wydana doręczona/argumentując, iż „tak było do tej pory” i nie stanowiło to problemu. .. Naszym celem jest minimalizowanie ilości dokumentów typu awizo do sytuacji, w których ich wystawienie jest niezbędne i konieczne w trybie odpowiednich przepisów prawa. Doręczyciele, którzy dostarczą przesyłkę do rąk własnych są dodatkowo wynagradzani za skuteczność, która jednak jest przewidziana w sposób zdefiniowany w przepisach prawa. Motywacja ta ma na celu doręczanie przesyłek do rąk własnych adresata bądź osoby uprawnionej, co pragniemy z całą mocą podkreślić, aby odbiorców korespondencji przestała prześladować wizja pocztowego awizo, który to problem był wielokrotnie sygnalizowanych w ubiegłych latach w środkach masowego przekazu. Ad. 3 W kwestii placówek pocztowych pragniemy zaznaczyć, iż PGP S.A. wciąż się rozwija, co oznacza, że wkrótce takich placówek pojawi się znacznie więcej. Już dziś jest ich ponad 8 tys., a więc więcej niż udostępnia poprzedni operator świadczący usługę na rzecz sądów powszechnych i prokuratur. Mamy nadzieję, że wówczas każdy potencjalny dbiorca takich przesyłek będzie miał możliwość odbioru przesytek sądowych w bardziej dogodnym dla siebie miejscu oraz czasie. Do końca bieżącego roku punktów takich przybędzie około półtorej tysiąca w całej Polsce – i na tym bynajmniej Się nie skończy. Jeżeli chodzi o Punkty Obsługi Klienta, należy stwierdzić, iż spełniają one wszelkie wymagane normy bezpieczeństwa, w innym wypadku nie moglyby one być dopuszczone do funkcjonowania. Bardzo trudno więc podejmować nam polemikę z indywidualnymi odczuciami.
Ad. 4 Jeżeli na drukach awizo istnieją braki, to jest to oczywisty błąd Doręczyciela, którego obowiązkiem jest doktadne poinformowanie odbiorcy korespondencji na zawiadomieniu, gdzie dokładnie daną przesyłkę należy odebrać. Doręczyciele w tej materii zostali dodatkowo przeszkoleni by uniknąć tego typu omytek w przyszłości. Ponadto pragniemy zapewnić, że praca Doręczycieli jest poddawana bieżącej i wnikliwej kontroli celem wyeliminowania potencjalnie występujących uchybień w opisywaniu dokumentów oddawczych.
Ad. 5 W kwestii Doręczycieli, których zatrudnia PGP S.A. pragniemy podkreślić, iż wszystkie osoby zatrudnione na wyżej wskazane stanowisko odbyty kompleksowe szkolenie z zakresu pełnionych funkcji, również okresowo prowadzone są dodatkowe szkolenia. Co więcej należy podkreślić – ponieważ tę kwestię również w ankietach poddawano pod rozwagę, że osoby na stanowiskach Listonoszy zatrudnianych przez Pocztę Polską S.A. z momentem kiedy przedsiębiorstwo to stała się spółką prywatną czyli od 2000 r. utracity status urzędnika, a co za tym idzie Listonosz zatrudniany przez Pocztę Polską S.A. posiada taki sam status jak Doręczyciel zatrudniany przez PGP S.A. Mamy świadomość tego. iż Doręczyciele zatrudniani przez POP S.A., mogą popełniać różnego rodzaju btęciy, jednak takie uchybienia nie mają charakteru systemowego, a są efektem indywidualnych omylek bardzo konkretnych pracowników i występują – jak świat światem – w procesie realizacji usług. Jednakże, dzięki tego typu uwagą oraz zastrzeżeniom jakie Państwo do nas kierujecie jesteśmy w stanie na bieżąco weryfikować i w razie konieczności dodatkowo szkolić Doręczycieli, którzy dopuszczają się omylek. Staramy się, aby podobne sytuacje, jak te wymienione przez Pana Dziekana oraz cale środowisko prawnicze w okręgu poznańskim nie miały miejsca. Jednakże pragniemy przeprosić za potencjalnie zaistniate problemy i w razie powtarzających się pomytek, będziemy zobowiązani jeżeli zechcieliby Państwo na bieżąco nas o tym informować. Abyśmy mogli niezwłocznie podejmować środki w celu wyeliminowania przedmiotowych błędów.
Z wyrazami szacunku, Artur Kleta Specjalista ds. reklamacji

Sprawdź także

Proces za pomoc

Zatrzymanie aktywistki udzielającej pomocy humanitarnej – oświadczenie zarządu HFPC  W mediach pojawiły się informacje o postawieniu …