Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Więcej praw dla obcokrajowców

Więcej praw dla obcokrajowców

Od soboty 30 sierpnia obowiązuje nowelizacja ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wdrażają dyrektywę 2011/95/UE w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony. Nowelizacja m.in. rozszerza katalog osób, którym przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej, o członków rodzin osób objętych ochroną międzynarodową (np. posiadających status uchodźcy), którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy, udzielone w celu połączenia z rodziną.
Ponadto, w myśl ustawy osoby, które uzyskały w Polsce np. status uchodźcy będą mogły skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o ile mieszkają w Polsce i spełniają wymóg kryterium dochodowego. Nie będzie konieczne posiadanie obywatelstwa polskiego. Ustawa umożliwia też uzyskanie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez cudzoziemca posiadającego status uchodźcy, który nie dysponuje dyplomem ukończenia studiów.
Nowelizacja przewiduje również, że cudzoziemcy objęci ochroną międzynarodową i członkowie ich rodzin będą mogli skorzystać z procedury uznawania kwalifikacji, czyli m.in. zagranicznych dyplomów, świadectw. Ustawa zapewnia także prawo pobytu członkom rodzin beneficjentów ochrony międzynarodowej, którzy razem z nimi nielegalnie wjechali do Polski (lub nielegalnie w niej przebywali), a którzy nie złożyli wniosku o przyznanie statusu uchodźcy i nie zostali nim objęci.
Sejm uchwalił nowelizację 26 czerwca 2014 r., a prezydent podpisał ją 10 lipca 2014 r.

Sprawdź także

Sukces Misia Adwokata

#BajeczniAdwokaci w kwietniu odwiedzili prawie 5 tysięcy placówek edukacyjnych – przedszkola i młodsze klasy szkół …