Strona główna / Aktualności / Większa stabilność banków

Większa stabilność banków

Przepisy wzmacniające stabilność finansową banków spółdzielczych i bezpieczeństwo powierzanych im depozytów już obowiązują.13 września 2015 weszła w życie nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw. Zmienia m.in. zasady tworzenia funduszy własnych
oraz umożliwia powołanie przez banki spółdzielcze oraz zrzeszające (czyli powstałe w wyniku połączenia się co najmniej dwóch banków, w tym co najmniej jednego spółdzielczego) systemu ochrony instytucjonalnej, a także tworzenie tzw. zrzeszeń zintegrowanych. Ponadto ustawa dostosowuje krajowy system bankowości spółdzielczej do rozporządzenia unijnego nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (tzw. CRR, od Capital Requirements Regulation). Wprowadza ono m.in. nowe wskaźniki kapitałowe, służące do wyliczania wypłacalności banków. Jednym z nich jest kapitał podstawowy Tier I (tzw. CET I, od Common Equity Tier I). Nowe przepisy umożliwią zaliczenie do tego kapitału wpłat na udziały członkowskie w bankach spółdzielczych. Będą one mogły ograniczyć lub zawiesić możliwość zwrotu wpłat dokonanych na udziały członkowskie, które zostały wypowiedziane. Jest to rozwiązanie dobrowolne i każdy bank spółdzielczy podejmie samodzielną decyzję, czy je zastosuje, czy też uzupełni ewentualne braki w kapitale CET I w inny sposób. Inny wymóg rozporządzenia CRR zobowiązuje banki do utrzymywania płynnych aktywów umożliwiających pokrycie odpływów gotówkowych w ciągu następnych 30 dni kalendarzowych. Banki mogą ten wymóg spełniać indywidualnie, poprzez powołanie tzw. grupy płynnościowej lub poprzez stworzenie systemu ochrony instytucjonalnej (tzw. Institutional Protection Scheme, IPS), którego celem ma być zapewnienie płynności i wypłacalności każdego z jego uczestników. Nowelizacja tworzy podstawy do stworzenia takiego systemu. Udział w nim będzie dobrowolny. Jego członkowie będą wzajemnie gwarantowali swoje zobowiązania. Z wpłat uczestników będzie powołany specjalny fundusz pomocowy.
Ponadto zorganizowane zostaną mechanizmy monitorowania ryzyka, a cały system będzie zatwierdzony i nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ustawa przewiduje, że na wydatki związane z tworzeniem lub przystąpieniem do systemu banki spółdzielcze i zrzeszające będą mogły otrzymać pożyczki z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, ze środków zgromadzonych w funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych. Druga z form zrzeszania się banków, to tzw. zrzeszenia zintegrowane. Bank ? uczestnik zrzeszenia zintegrowanego będzie odpowiadał za zobowiązania innych jego uczestników do wysokości swojego udziału w funduszu pomocowym.
Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła odmówić zatwierdzenia umowy zrzeszającej banki spółdzielcze, jeśli naruszałaby ona przepisy, interesy klientów albo nie gwarantowałaby bezpieczeństwa gromadzonych w bankach środków. KNF będzie ponadto wydawała zgodę na każdą zmianę umowy zrzeszenia banków.
Sejm uchwalił ustawę 25 czerwca 2015 r. Prezydent podpisał ją 20 lipca br. Nowelizacja obowiązuje od 13 września 2015 r. Dz.U. 2015 poz. 1166

Sprawdź także

Wojsko Francji w Kijowie?

Francja wysłała do Słowiańska na wschodzie Ukrainy około 100 żołnierzy z 3. pułku piechoty Legii …