Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Więzień szczególnie chroniony

Więzień szczególnie chroniony

Tak zwani więźniowie szczególnej troski dostają nowe uprawnienia. Jeżeli w związku z toczącym się lub zakończonym postępowaniem karnym, w którym skazany lub tymczasowo aresztowany uczestniczy lub uczestniczył w charakterze podejrzanego, oskarżonego, świadka lub pokrzywdzonego, wystąpiło poważne zagrożenie lub istnieje bezpośrednia obawa wystąpienia poważnego zagrożenia dla jego życia lub zdrowia, dyrektor zakładu karnego obejmuje takiego skazanego szczególna ochroną w warunkach zwiększonej izolacji i zabezpieczenia, polegająca m.in. na: kontroli stanu jego zdrowia i udzielaniu pomocy psychologicznej ? to główne zapisy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawy o zmianie ustawy ? kodeks karny wykonawczy. Nowe przepisy weszły w ży cioe 26 marca 2011 roku .
Po wejściu w życie nowych regulacji dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego będzie mógł objąć skazanego lub tymczasowo aresztowanego szczególną ochroną na wniosek sądu, przed którym toczy się postępowanie karne lub na wniosek prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze. Dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego będzie mógł objąć skazanego szczególną ochroną także na uzasadniony wniosek osadzonego. W takim przypadku, dyrektor zakładu karnego przed podjęciem decyzji o objęciu szczególną ochroną będzie zasięgał opinii organu prowadzącego postępowanie karne. W ten sposób subiektywne odczucie skazanego o grożącym mu niebezpieczeństwie zostanie poddane weryfikacji przez organy wymiaru sprawiedliwości.
Nowe przepisy wprowadzają także możliwość umieszczenia szczególnie chronionego skazanego w wyznaczonym oddziale lub celi zakładu karnego typu zamkniętego i poddania jego zachowania stałemu monitoringowi kamer.. I tak, szczególnie chronieni skazani będą mogli być osadzani w następujących warunkach, mających zagwarantować ich bezpieczeństwo osobiste, np.: * m.in. cele mieszkalne oraz miejsca i pomieszczenia wyznaczone do: pracy, nauki, prze­prowadzania spacerów, widzeń będą wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia techniczno-ochronne, * cele mieszkalne pozostaną zamknięte przez całą dobę i będą częściej kontrolowane niż te, * w których przebywają inni osadzeni, * poruszanie się po terenie zakładu karnego odbywać się będzie pod wzmocnionym dozorem i będzie ograniczone tylko do niezbędnych potrzeb, * przy każdorazowym wyjściu i powrocie do cel będzie dokonywana kontrola osobista, * spacer będzie odbywać się w wyznaczonych miejscach pod wzmocnionym dozorem, * sposób osobistego kontaktowania się przedstawicieli instytucji zewnętrznych oraz osób godnych zaufania określać będzie każdorazowo dyrektor zakładu karnego, * widzenia będą odbywać się w wyznaczonych miejscach pod wzmocnionym dozorem. Szczególna ochrona będzie udzielana na czas określony.
Wnioskodawca został zobowiązany do określenia przewidywanego czasu ochrony, a także do podania przyczyn objęcia skazanego szczególną kontrolą. W razie istnienia zagrożenia po upływie tego terminu szczególną ochronę można przedłużyć, ale z zastosowaniem procedur przewidzianych dla pierwszej decyzji. Ponadto, przewidziano obowiązek cofnięcia szczególnej ochrony w razie ustania przyczyn, dla których skazanego objęto tą ochroną. Szczególna ochrona udzielona skazanemu stosowana będzie także w przypadku przeniesienia takiego skazanego do innego zakładu karnego lub aresztu śledczego.
Dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego, w którym skazany przebywa, będzie informował dyrektora zakładu karnego lub aresztu śledczego, do którego skazany zostanie przeniesiony, o objęciu go szczególną ochroną oraz o dotychczasowych warunkach osadzenia i przyczynach jego zastosowania. W ten sposób zapewniona zostanie ciągłość ochrony bezpieczeństwa osobistego skazanego.

Sprawdź także

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna …