Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / GIODO dostał bicz

GIODO dostał bicz

7 marca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych. Znowelizowane prawo przyznaje Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych m.in. takie uprawnienia jak:
* nakładanie grzywien, jako środka egzekucyjnego, w celu przymuszenia (maksymalnie 10 tys. złotych ? w stosunku do osoby fizycznej, i maksymalnie 50 tys. złotych ? w stosunku do osób prawnych) ? GIODO jako organ egzekucyjny w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym,
* kierowanie do: organów państwowych, organów samorządu terytorialnego, państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych, jak również innych jednostek organizacyjnych, a także osób fizycznych i prawnych, wystąpień zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych,
* występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie bądź zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.
Podmioty, do których zostało skierowane przez GIODO wystąpienie lub wniosek będą zobowiązane ustosunkować się do nich w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. Ponadto, za udaremnianie lub utrudnianie wykonywania czynności kontrolnych przez inspektorów GIODO będzie groziła kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. GIODO uzyskał uprawnienia organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym.
Dzięki nowym uprawnieniom GIODO będzie miał możliwość skuteczniejszego oddziaływania na stan przestrzegania prawa ochrony danych osobowych w Polsce. Kolejnym novum wprowadzonym przez ustawę jest oczekiwane już od dłuższego czasu, doprecyzowanie kwestii odwoływania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Do dotychczasowego brzmienia ustawy w postaci zdania: ?Ilekroć w ustawie jest mowa o zgodzie osoby, której dane dotyczą – rozumie się przez to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści? dołączono zdanie uzupełniające w brzmieniu: ?zgoda może być odwołana w każdym czasie?. Jest to ważnym posunięciem, które ucina zaistniałe w tej tematyce spory w doktrynie. Zmiana rozstrzyga tę kwestię w sposób nie budzący wątpliwości, to jest dopuszcza odwołanie zgody.
Według nowych przepisów administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, jeżeli spowodowałoby to:
1) ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,
2) zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
3) zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,
4) istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

Sprawdź także

PiSIzby SN, to nie sądy

Dwoje sędziów zostało pozbawionych prawa do rzetelnego procesu, bo orzeczenia w ich sprawach wydała Izba …