Strona główna / Aktualności / GIODO dostał bicz

GIODO dostał bicz

7 marca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych. Znowelizowane prawo przyznaje Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych m.in. takie uprawnienia jak:
* nakładanie grzywien, jako środka egzekucyjnego, w celu przymuszenia (maksymalnie 10 tys. złotych ? w stosunku do osoby fizycznej, i maksymalnie 50 tys. złotych ? w stosunku do osób prawnych) ? GIODO jako organ egzekucyjny w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym,
* kierowanie do: organów państwowych, organów samorządu terytorialnego, państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych, jak również innych jednostek organizacyjnych, a także osób fizycznych i prawnych, wystąpień zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych,
* występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie bądź zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.
Podmioty, do których zostało skierowane przez GIODO wystąpienie lub wniosek będą zobowiązane ustosunkować się do nich w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. Ponadto, za udaremnianie lub utrudnianie wykonywania czynności kontrolnych przez inspektorów GIODO będzie groziła kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. GIODO uzyskał uprawnienia organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym.
Dzięki nowym uprawnieniom GIODO będzie miał możliwość skuteczniejszego oddziaływania na stan przestrzegania prawa ochrony danych osobowych w Polsce. Kolejnym novum wprowadzonym przez ustawę jest oczekiwane już od dłuższego czasu, doprecyzowanie kwestii odwoływania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Do dotychczasowego brzmienia ustawy w postaci zdania: ?Ilekroć w ustawie jest mowa o zgodzie osoby, której dane dotyczą – rozumie się przez to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści? dołączono zdanie uzupełniające w brzmieniu: ?zgoda może być odwołana w każdym czasie?. Jest to ważnym posunięciem, które ucina zaistniałe w tej tematyce spory w doktrynie. Zmiana rozstrzyga tę kwestię w sposób nie budzący wątpliwości, to jest dopuszcza odwołanie zgody.
Według nowych przepisów administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, jeżeli spowodowałoby to:
1) ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,
2) zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
3) zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,
4) istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

Sprawdź także

Jaki model sprawiedliwości

W piątek (17 maja br.) odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara …