Strona główna / Aktualności / Komornicy poznawali EPU

Komornicy poznawali EPU

Z inicjatywy Rady Izby Komorniczej w Poznaniu, w siedzibie rady przy ulicy Głębokiej, odbyło się czwartego grudnia szkolenie przedstawiające merytoryczne aspekty Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU). Nowa ustawa wchodzi w życie w styczniu 2010 roku. ?Tajniki? nowej ustawy przedstawiał sędzia Bogdan Pękalski z Ministerstwa Sprawiedliwości, jeden z inicjatorów ustawy i autor wielu ministerialnych założeń.

Sędzia B. Pękalski rozwiał wiele, ale nie wszystkie, wątpliwości nękających komorników. System jest ponoć zabezpieczony przed hackerami. – To jest tak ? mówił B. Pękalski – jak z elektronicznym kontem bankowym. Wielu ludzi ma obawy, ale miliony już je z powodzeniem stosują. Tak samo będzie i z tym systemem. Korzystaliśmy z najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych od lat w Wielkiej Brytanii i Niemczech, dlaczego by nie miało nam to wyjść w Polsce.
Z EPU będą przede wszystkim korzystać tak zwani wierzyciele masowi, którzy do tej pory składają tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy wniosków o wszczęcie egzekucji, a więc operatorzy sieci komórkowych, handlowych, banków i innych podmiotów. EPU jest też przeznaczone dla tych wszystkich, którzy do tej pory korzystali z postępowania upominawczego.

Według założeń ustawy powstanie zatem jeden ?elektroniczny? sąd ( na marginesie dodajmy, że w Lublinie, ale tutaj lokalizacja geograficzna nie jest najważniejsza) do którego trzeba złożyć wniosek o egzekucję, a następnie zawiadomić o tym ?swojego? komornika. Od tej pory cała procedura egzekucyjna skupia się w konkretnej wybranej przez wierzyciela komorniczej kancelarii. Szkolenie cieszyło się wielkim zainteresowaniem a pytaniom i dyskusjom, zarówno podczas szkolenia, jak i w kuluarach nie było końca. Za tydzień podobne szkolenie dla komorniczych asesorów.
Oto podstawowe założenia nowej ustawy:

-Wprowadzenie do k.p.c. nowego postępowania odrębnego, które nazwać można ?elektronicznym postępowaniem upominawczym? (EPU).
-Utworzenie ?e-sądu? jako wydziału cywilnego sądu rejonowego, który rozpoznawałby sprawy wyłącznie w nowym postępowaniu odrębnym.
-Zwiększenie kompetencji referendarzy sądowych, którzy orzekaliby w elektronicznym postępowaniu upominawczym.
-Rozpatrywanie zażaleń na orzeczenia referendarzy przez wydział odwoławczy e-sądu.
-Obowiązek podjęcia przez e-sąd czynności w sprawie w określonym terminie, np. 1 dnia roboczego od daty wniesienia pozwu.
-Zakres podmiotowy postępowania nieograniczony.
-Zakres przedmiotowy obejmujący roszczenia pieniężne i inne wskazane przez przepis szczególny (na zasadzie analogicznej do regulacji obowiązującej obecnie – art. 498 § 1 k.p.c.), bez ?górnego limitu kwoty? dochodzonego roszczenia.
-Zastosowanie elektronicznego postępowania upominawczego również do spraw gospodarczych, jednakże z wyłączeniem stosowania przepisów k.p.c. regulujących postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych.
-Pozew w postaci formularza wypełnianego on-line lub off-line wnoszony poprzez elektroniczny system dostępowy sądu.
– Mechanizm umożliwiający elektroniczne opłacenie pozwu na wzór rozwiązań przyjętych w handlu elektronicznym.
– Opłaty od pism procesowych wnoszonych w elektronicznym postępowaniu upominawczym niższe niż w postępowaniu nakazowym.
-Wyłączenie stosowania przepisów o zwolnieniu od kosztów sądowych i ustanowieniu adwokata z urzędu.
-Dowodów nie załącza się do pozwu.
-Sąd elektroniczny nie przeprowadzałby rozprawy w jakimkolwiek przypadku. Gdyby zaszła taka konieczność, miałby możliwość skorzystania z instytucji sądu wezwanego. W przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty (zaistnienia przesłanek z art. 499 k.p.c.) e-sąd wydawałby niezaskarżalne postanowienie o odmowie wydania nakazu zapłaty.
– W przypadku zaistnienia przesłanek odrzucenia pozwu, wymienionych w art. 199 k.p.c., sąd wydawałby niezaskarżalne postanowienie o odrzuceniu pozwu.
– W przypadku nieusunięcia w terminie braków formalnych pozwu, sąd wydawałby niezaskarżalne zarządzenie o zwrocie pozwu. W przypadku niemożności doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty, sąd elektroniczny z urzędu uchylałby nakaz zapłaty i umarzałby postępowanie.
-W każdej z czterech sytuacji wskazanych powyżej powód mógłby wnieść pozew ponownie, w terminie 14 dni od doręczenia mu stosownego pisma sądowego, według zasad ogólnych, o czym byłby pouczany. W przypadku zachowania tego terminu, datą wniesienia pozwu byłby dzień wniesienia go w elektronicznym postępowaniu upominawczym, o ile roszczenia dochodzone obydwoma pozwami byłyby tożsame.
-Powód obowiązany byłby komunikować się z e-sądem (wnosić pisma procesowe) jedynie elektronicznie. Jeśli powód wniósłby do e-sądu pismo w postaci tradycyjnej (na papierze), zostałoby ono zwrócone bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych. Wszelkie doręczenia dla powoda dokonywane byłyby jedynie w postaci elektronicznej.
-Pozwany uprawniony byłby do wnoszenia do e-sądu pism procesowych w postaci elektronicznej.
-Doręczenia dla powoda i pozwanego (o ile pozwany wybierze elektroniczny sposób komunikacji z e-sądem), następowałyby z chwilą zapoznania się z pismem umieszczonym w aktach elektronicznych, nie później jednak niż 14 dnia od takiego umieszczenia; w momencie umieszczenia pisma w aktach stronom komunikującym się z sądem elektronicznie przesyłany byłby e-mail informacyjny (awizo) na adres podany w pierwszym wnoszonym przez nie piśmie procesowym Na wzór angielskiego postępowania Money Claim Online, do korzystania przez powoda z systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze uprawniałoby zdalne zalogowanie się.
-Loginem wymaganym przez system od wszystkich użytkowników poza pozwanymi byłby numer PESEL; dla cudzoziemców loginem powinny być imię i nazwisko; w przypadku pozwanych podanie loginu nie byłoby żądane przez system. Pozwany identyfikowany byłby w systemie za pomocą poufnego kodu prywatnego pozwanego doręczonego mu razem z pozwem i nakazem zapłaty z sądu.
– Profesjonalni pełnomocnicy i użytkownicy systemu w sądach innych niż elektroniczne uzyskiwaliby pierwszy kod prywatny (hasło) identyfikujące w systemie od jego administratora. Identyfikacja użytkowników wewnątrz e-sądu oraz komorników odbywałaby się przy zastosowaniu dodatkowych mechanizmów potwierdzenia tożsamości.
-Strony inne niż osoby fizyczne mogłyby wnosić pozwy i inne pisma procesowe w elektronicznym postępowaniu upominawczym za pośrednictwem pełnomocnika, o którym mowa w art. 87 § 1 albo 2 k.p.c.
– Zmiana (podmiotowa i przedmiotowa) powództwa niedopuszczalna. Wniesienie powództwa wzajemnego niedopuszczalne. Pozwanemu doręczany byłby wydrukowany odpis orzeczenia wraz z wydrukowanym pozwem. Akta sprawy miałyby jedynie postać elektroniczną. Pozwany mógłby dochodzić kosztów procesu w postępowaniu wywołanym ponownym wniesieniem pozwu według zasad ogólnych. W przypadku rezygnacji powoda z ponownego wytoczenia powództwa pozwany miałby możliwość, w ciągu miesiąca od wniesienia sprzeciwu do e-sądu, dochodzić kosztów od powoda w postępowaniu toczącym się przed tradycyjnym sądem według właściwości ogólnej. Klauzula wykonalności miałaby postać elektroniczną; byłaby nadawana z urzędu.
-Oryginał tytułu egzekucyjnego i tytułu wykonawczego miałby postać elektroniczną i pozostawały w aktach sprawy.
-Odpisy nie byłyby wydawane. Za pośrednictwem systemu mógłby być składany elektroniczny wniosek o wszczęcie egzekucji.
– Utworzony zostałby call center dla spraw technicznych oraz dotyczących zasad funkcjonowania systemu.

Sprawdź także

Nie ujawnią i już

Prezes TK Julia Przyłębska utajniła oświadczenia majątkowe pięciu osób zasiadających w trybunale. Oświadczenie jej samej …