Strona główna / Szczypta soli / Mowa nienawiści i PIS

Mowa nienawiści i PIS

Większość klubów sejmowych opowiedziała się w trakcie posiedzenia Sejmu ? 13 lipca 2011 r. za dalszymi pracami nad poselskim projektem nowelizacji kodeksu karnego rozszerzającym karalność za tzw. mowę nienawiści wobec m.in. osób homoseksualnych. Prawo i Sprawiedliwość chce natomiast odrzucenia tego projektu ? informuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Debata dotyczyła przepisu kodeksu karnego, który obecnie brzmi: “kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do trzech lat?. Poselski projekt odnosi się również do przepisu o stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej wobec tych grup, co zagrożone jest karą do pięciu lat więzienia.
Posłowie podjęli pracę także nad zmianą artykułu mówiącego o szerzeniu z takich powodów nienawiści, za co grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Proponowana nowelizacja, (przygotowana przez posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej), do wymienionych już w tych przepisach przyczyn znieważeń lub gróźb dodaje: płeć, tożsamość płciową, wiek, niepełnosprawność i orientację seksualną. Wymiary kar, które groziłyby za tego typu przestępstwa, nie uległyby zmianie w porównaniu z aktualnie obowiązującym prawem. Jak zostało wskazane w uzasadnieniu projektu, uwzględnienie w aktualnych przepisach tylko niektórych grup, wobec których może być stosowana mowa nienawiści lub bezprawne groźby, “prowadzi nie tylko do zróżnicowania intensywności ochrony prawnokarnej, lecz w konsekwencji również może być postrzegane jako przejaw wartościowania możliwych przyczyn dyskryminacji?.
Na konieczność nowelizacji kodeksu karnego umożliwiającą skuteczniejsze ściganie mowy nienawiści wobec innych orientacji seksualnych zwracała już uwagę w maju Helsińska Fundacja Praw Człowieka w wystąpieniu z maja 2011 roku do resortu sprawiedliwości. W ocenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka konieczna jest modyfikacja przepisów kodeksu karnego umożliwiająca skuteczniejsze ściganie mowy nienawiści wobec innych orientacji seksualnych. Fundacja zwraca uwagę m.in. na przepis kodeksu karnego mówiący obecnie, że “kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do trzech lat?. Jak wskazano w liście, nie ma obecnie uzasadnienia, dlaczego przepis ten nie przewiduje ochrony ze względu na orientację seksualną.
W ocenie HFPC aktualnie wystarczającej ochrony przed mową nienawiści wobec mniejszości seksualnych nie zapewniają inne przepisy kodeksu karnego dotyczące instytucji pomówienia i znieważenia, gdyż w ich przypadku ściganie następuje wyłącznie z oskarżenia prywatnego. W przypadku artykułów, których modyfikację proponuje HFPC, sprawcy przestępstw ścigani są zawsze z oskarżenia publicznego, a to zdaniem Fundacji pozwala to na aktywną rolę Policji i prokuratury w identyfikowaniu sprawców.

Sprawdź także

Bezzasadny pozew

Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił w czwartek – jako bezzasadny- pozew kandydata do rady miasta …