Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Nieletni w policyjnych izbach

Nieletni w policyjnych izbach

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Stanisław Trociuk zawiadomił gen. ins. Andrzeja Metejuka, Komendanta Głównego Policji, że jego pracownicy dokonali wizytacji między innymi w policyjnych izbach dziecka oraz pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia jednostek organizacyjnych policji. W trakcie wizytacji wyżej wymienionych jednostek uwagę wizytujących zwróciły m.in. przedłużające się pobyty nieletnich zatrzymanych w policyjnych izbach dziecka oraz pozorność zapoznawania osób zatrzymanych z regulaminem pobytu. Minister spraw wewnętrznych i administracji poinformował RPO, iż stosowana przez sędziów rodzinnych praktyka bezterminowego umieszczania nieletnich w policyjnych izbach dziecka – w oczekiwaniu na miejsce w odpowiedniej placówce dla nieletnich jest efektem nie określenia przez ustawodawcę maksymalnego czasu pobytu w policyjnej izbie dziecka nieletniego, wobec którego w terminie 72 godzin od chwili zatrzymania zapadło postanowienie o umieszczeniu w schronisku dla nieletnich lub w innej placówce. W praktyce, w orzeczeniach sądowych kończących postępowanie w sprawie nieletniego sprawcy czynu karalnego, sąd zazwyczaj stwierdza, że do czasu znalezienia miejsca w orzeczonej placówce, nieletni będzie przebywać w policyjnej izbie dziecka.
Mając na uwadze powyższe, kwestia długich pobytów nieletnich w policyjnych izbach dziecka nadal pozostaje w zainteresowaniu Krajowego Mechanizmu Prewencji. Obserwując skalę problemu oraz wynikające z niego zagrożenia dla nieletnich zatrzymywanych w tych izbach Krajowy Mechanizm Prewencji stoi na stanowisku, iż należy pilnie podjąć wszelkie możliwe działania, aby pobyt dziecka w tego typu miejscu był jak najkrótszy. Podobne zalecenia każdorazowo formułuje Europejski Komitetu ds. Zapobiegania Torturom i Nieludzkiemu oraz Poniżającemu Traktowaniu lub Karaniu (CPT) podczas wizytacji polskich jednostek. Mając na uwadze powyższe, S. Trociuk prosi komendanta głównego policji o zajęcie stanowiska w przedmiotowych sprawach i przekazanie stosownych informacji.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …