Najnowsze informacje
Strona główna / Licytacje komornicze nieruchomości / OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI w BARANOWIE

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI w BARANOWIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Redelbach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 17 sierpnia 2010r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu mającego siedzibę przy ul.Kamiennogórskiej 26 w sali nr 210 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużników w następujących częściach:

– 1/2 część należy do dłużnika Patryka Ilowskiego,
– 1/2 część należy do dłużników Katarzyny i Jarosława Ilowskich na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, stanowiącej:
– działki nr 16/89 i 16/105 o łącznej powierzchni 1 523 m kw zabudowane murowanym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o pow. użytkowej 315,70 m kw (budynek parterowy, z nieużytkowym poddaszem i wielospadowym dachem, częściowo podpiwniczony – w piwnicy znajduje się pokój rekreacyjny, pomieszczenie gospodarcze i kotłownia; w budynku znajduje się ogród zimowy i dwustanowiskowy garaż); pozostały teren działek zagospodarowany zielenią ozdobną, częściowo ogrodzony, podjazdy do garażu i dojścia do budynku utwardzone kostką betonową; na tyłach budynku znajduje się ogród zagospodarowany pielęgnowaną zielenią ozdobną, na którym znajduje się drewniany budynek gospodarczy i altana niezwiązane trwale z gruntem; uzbrojenie terenu: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazociąg; dojazd do nieruchomości utwardzoną kostką betonową ulicą Wiosenną; otoczenie stanowią grunty niezabudowane, a od północy nieruchomość sąsiaduje z nieruchomością zabudowaną wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym;

położonej: Baranowo, ul. Wiosenna 89, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydz. V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 113634 [NKW: PO1P/00113634/2]
Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 1 301 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 975 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 130 100,00zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/Poznań 38102040270000170202903680 Wskazane jest, aby rękojmia w gotówce wpłacona została najpóźniej w dniu 17.08.2010 r. do godz. 10.15 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Michała Redelbacha, ul. Grunwaldzka 372A w Poznaniu, a rękojmia na konto została wpłacona najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem licytacji nieruchomości, aby dowód wpłaty wpłynął do kancelarii komornika przed terminem licytacji. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/Poznań 38102040270000170202903680 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26 w Wydz. II Cywilnym pod sygn. II Co 3413/09/4 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michała Redelbacha, ul. Grunwadzka 372a w Poznaniu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprawdź także

Obwieszczenie o 2. licytacji lokalu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Tomasz Zarzycki na podstawie art. 953 …