Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Większa ochrona świadka

Większa ochrona świadka

Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka kompleksowo reguluje zasady ochrony ofiar i świadków przed zastraszeniem i odwetem w trakcie i po zakończeniu postępowania karnego i karnoskarbowego. Wprowadza do polskiego prawa przepisy unijne. Przewiduje m.in., że ochrona ma być stosowana w każdej sprawie, w której istniejeryzyko zagrożenia życia lub zdrowia świadka. Zgodnie z ustawą, decyzję o zapewnieniu pomocy i ochrony będzie podejmował komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby, która ma być chroniona. Decyzja będzie podejmowana na wniosek osoby zainteresowanej, sądu lub prokuratury. W ramach ochrony w czasie przesłuchania przed sądem, a także w drodze do i z sądu będzie mogła być przyznana asysta policjantów.
Ochrona osobista ma być udzielana w przypadku wysokiego stopnia zagrożenia dla życia lub zdrowia osoby chronionej przede wszystkim w sprawach, które w I instancji rozpatrują sądy okręgowe oraz ofiarom zgwałcenia i przemocy domowej. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy inne środki ochrony będą niewystarczające, zmieniane będzie miejsce pobytu osoby chronionej. Osoba objęta tą formą ochrony będzie mogła otrzymywać comiesięczną pomoc finansową (na potrzeby mieszkaniowe, życiowe i na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych).
Przy komendach wojewódzkich Policji będą funkcjonować koordynatorzy ds. zapewnienia bezpieczeństwa osób występujących w procesie karnym. Do ich zadań będzie należało m.in. zapewnienie współpracy jednostek Policji w udzielaniu i zapewnianiu ochrony i pomocy psychologicznej dla ofiar przestępstw i ich najbliższych . Nowe regulacje wprowadzają też zasadę poufności danych dotyczących miejsca zamieszkania i zatrudnienia świadka. Dane te mają być zamieszczane nie w protokole, ale w odrębnym załączniku do protokołu. Na tych samych zasadach mają być chronione dane świadków w sprawach o wykroczenia.
Sejm uchwalił ustawę 28 listopada 2014 r. Prezydent podpisał ją 15 grudnia 2014 r. Ustawa weszła w życie 8 kwietnia 2015 r. Dz.U. 2015 poz. 21

Sprawdź także

Pacyfikacja Kolegium SN

Do podjęcia uchwał Kolegium Sądu Najwyższego wymagana jest rzeczywista obecność co najmniej 2/3 liczby jego …