Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Dlaczego wykreślono Prawa Człowieka

Dlaczego wykreślono Prawa Człowieka

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie decyzji o wykreśleniu Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka z wykazu olimpiad, których laureaci i finaliści zwolnieni są z egzaminu maturalnego z przedmiotu wiedza o społeczeństwie. To uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele zażalili się do RPO.
Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka została uznana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną za olimpiadę interdyscyplinarną w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad. Zgodnie zaś z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, wyłącznie olimpiady przedmiotowe mogą gwarantować laureatom i finalistom prawo do zwolnienia z egzaminu maturalnego. Konstrukcja przepisów różnicująca sytuację finalistów i laureatów olimpiad ze względu na to, czy obejmują swym zakresem jeden lub więcej przedmiotów należących do programu nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych może być w dużej mierze kryterium arbitralnym.
Powstają zatem wątpliwości co do zgodności przyjętego rozwiązania z zasadą równości obywateli w dostępie do nauki. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

Sprawdź także

16 Dni bez Przemocy

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s …