Najnowsze informacje
Strona główna / Szczypta soli / Etyczny prawnik. Czyli jaki?

Etyczny prawnik. Czyli jaki?

Samorząd adwokacki rozpoczyna konsultacje środowiskowe w sprawie propozycji zmian do zasad etyki i regulaminu wykonywania zawodu. Projekty zostały przesłane do adwokatów i aplikantów adwokackich, termin przesyłania uwag i propozycji mija 30 czerwca 2022 r.

Decyzja o konsultacjach środowiskowych zapadła podczas majowego posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej.
Pod wewnętrzną dyskusję poddane są:
• projekt propozycji zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (opracowany przez Zespół ds. opracowania projektu zmian w Zbiorze Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu), (pobierz dokument)
• projekt Regulaminu wykonywania zawodu adwokata indywidualnie lub w spółkach (opracowany przez Zespół ds. opracowania projektu zmian w regulaminie wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach), (pobierz dokument)
• projekt uchwały w sprawie szczegółowych wymogów wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML) w zakresie dotyczącym świadczenia pomocy prawnej. (pobierz dokument)

  • Zapraszam adwokatów i aplikantów adwokackich do dyskusji nad tymi projektami – zaznacza adw. Przemysław Rosati, prezes NRA. – Głos środowiska jest dla Naczelnej Rady Adwokackiej szczególnie istotny przy pracach nad zmianami i dostosowaniem Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu do dzisiejszych realiów wykonywania zawodu.

Prezes NRA zachęca również do nadsyłania dalszych propozycji zmian w innych obszarach obowiązujących zasad deontologicznych, a także do wskazywania płaszczyzn, które powinny stać się przedmiotem regulacji ‒ tak w zasadach etyki, jak i w regulaminie wykonywania zawodu oraz do zgłaszania uwag również do przedłożonego projektu „uchwały AML”.

Uwagi i propozycje można przesyłać do 30 czerwca 2022 r. na adres e-mail: konsultacje@nra.pl.

Powyższy termin należy potraktować jako termin instrukcyjny, jednak jego zakreślanie podyktowane jest koniecznością sprawnego procedowania w zakreślonych obszarach.

Przyjęty harmonogram pracy zakłada, że debata i głosowanie nad przygotowanymi projektami odbędą się podczas posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej we wrześniu br.

Podkreślić należy, że w zakresie zmian dotyczących zasad etyki przedstawiony projekt stanowi pierwszą ich część. Niezależnie od tych propozycji nadal trwają prace nad dalszymi zmianami, w szczególności w zakresie nowych uregulowań dotyczących reklamy.
Zespół pod kierunkiem Pana prof. dra hab. Ryszarda Sowińskiego prowadzi na zlecenie Naczelnej Rady Adwokackiej badania, które wymagane są w świetle przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Celem prowadzonych badań jest zapewnienie zgodności przepisów regulacyjnych dotyczących tzw. reklamy z zasadami proporcjonalności oraz ich uzasadnionego i niedyskryminującego charakteru. Część obecnie proponowanych zmian deontologicznych ma charakter czysto porządkujący czy językowy, część jednak wprowadza istotne zmiany w stosunku do dotychczas obowiązujących.

Projekt Regulaminu wykonywania zawodu adwokata indywidualnie lub w spółkach oraz projekt uchwały AML zostały przygotowane jako propozycje kompleksowe, całościowo obejmujące swym zakresem przedmiot regulacji.

Sprawdź także

Fatalna diagnoza

Wojciech Fusek: Przez 7 lat odebraliśmy trudną lekcję, kolejna taka będzie zbyt kosztowna 03/11/2022 Redakcja Nie matactwa …