Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Odsetki obrocie cywilnoprawnym

Odsetki obrocie cywilnoprawnym

Izba poselska podczas 102. posiedzenia uchwaliła w końcowym kształcie nowelizację ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy ? Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Ma ona zapewnić pełną zgodność krajowych przepisów z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE dotyczącą zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Najważniejsze ze zmian w ustawie to m.in. wprowadzenie jednego mechanizmu naliczania odsetek, zarówno w transakcjach między przedsiębiorcami, jak również z udziałem konsumentów. W ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych nowelizacja wprowadza wynikający wprost z dyrektywy mechanizm naliczania odsetek za opóźnienie według wzoru: stopa referencyjna NBP (minimalna cena, po jakiej bank centralny organizuje operacje otwartego rynku na rynku międzybankowym) plus 8 punktów procentowych. Mechanizm uwzględniający w określaniu wysokości odsetek wprost jedną ze stóp NBP zastosowano też w Kodeksie cywilnym. Tzw. odsetki kapitałowe (za korzystanie z cudzego kapitału) będą naliczane według wzoru: stopa referencyjna plus 3,5 punktu, natomiast odsetki za opóźnienie ? stopa referencyjna plus 5,5 punktu.
Nowelizacja wprowadza również zmiany w naliczaniu odsetek maksymalnych. Mechanizm ten oparty będzie także na stopie referencyjnej, zamiast ? jak dotychczas ? na stopie lombardowej NBP (maksymalny poziom oprocentowania kredytów udzielanych przez bank centralny bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych). Odsetki maksymalne będą stanowić dwukrotność odpowiednio ? odsetek ustawowych kapitałowych lub odsetek ustawowych za opóźnienie. Nowe przepisy umożliwią większą ochronę wierzycieli. Ponadto mają przyczynić się do zmniejszenia zatorów płatniczych i zwiększenia dyscypliny płatniczej. Uporządkowanie odsetek w obrocie cywilnoprawnym pozytywnie wpłynie na relacje społeczno-gospodarcze. W razie wzrostu stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej wzrost poziomu odsetek maksymalnych będzie zbliżony do wzrostu stóp rynkowych. Nowy mechanizm ograniczy zatem ryzyko spirali zadłużenia. W dalszej kolejności ustawa będzie przesłana do prezydenta.

Sprawdź także

Guma do żucia w mrowisku

Bajeczni Adwokaci ruszają do szkół 1 czerwca Z drugą edycją akcji „Bajeczni Adwokaci” ruszamy 1 …