Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Płace sędziów do zamrażarki

Płace sędziów do zamrażarki

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zamrożenie wynagrodzeń sędziów w 2012 r. nie narusza konstytucji.. Zdanie odrębne zgłosili sędziowie TK: Mirosław Granat i Wojciech Hermeliński.Trybunał Konstytucyjny szczegółowo przeanalizował zasady wynagradzania sędziów i konstytucyjne gwarancje w tym zakresie, a także odniósł się do stanu finansów publicznych. Trybunał Konstytucyjny szczegółowo przeanalizował zasady wynagradzania sędziów i konstytucyjne gwarancje w tym zakresie, a także odniósł się do stanu finansów publicznych i jego wpływu na uchwalenie ustawy okołobudżetowej. Przypomniał, że stan gospodarki państwa, rzutujący zarówno na jego sytuację wewnętrzną, jak i na pozycję międzynarodową, mierzony jest metodą ustalania relacji długu publicznego do poziomu produktu krajowego brutto (PKB), a konstytucyjny limit zadłużenia wynosi 60% (dla uniknięcia zagrożenia jego przekroczeniem, ustawodawca ustanowił dwa tzw. progi ostrożnościowe, na poziomie 50% i 55%, których przekroczenie wymusza uruchomienie przez władze państwa stosownych procedur). (…)Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że wynagrodzenia sędziów są trwale związane z budżetem państwa, więc ich kształtowanie nie może pozostawać oderwane od stanu finansów publicznych. Powinny być możliwie wysokie i możliwie stabilne, ale nie oznacza to, że niezależnie od sytuacji budżetowej, muszą sukcesywnie wzrastać aż do przekroczenia konstytucyjnego limitu zadłużenia (60% PKB). Powodem uchwalenia ustawy okołobudżetowej była jednak konieczność ochrony zagrożonej równowagi budżetowej, stanowiącej samoistną wartość konstytucyjną, od której zależy zdolność państwa do działania i wypełniania jego zadań. Konieczność jej ochrony i zachowania wynika z ogółu regulacji zawartych w rozdziale X konstytucji oraz z jej art. 1 stanowiącego, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, niezależnie od wykonywanej przez nich działalności zarobkowej – ?równych w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego ? Polski (preambuła konstytucji), a więc również sędziów. Ważąc dwie wartości konstytucyjne: wynagrodzenie sędziego godne jego urzędu (będące istotną gwarancją sędziowskiej niezawisłości, mającej fundamentalne znaczenie dla właściwego funkcjonowania trzeciej władzy), oraz równowagę i stabilność finansów publicznych (konieczną dla normalnego funkcjonowania państwa, jako całości), Trybunał Konstytucyjny dał pierwszeństwo zasadzie ochrony równowagi budżetowej, kosztem zaakceptowania ograniczonego w czasie (incydentalnego) spowolnienia wzrostu wynagrodzeń sędziowskich.
Rozprawie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą była sędzia TK Teresa Liszcz. Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
STANOWISKO SSP ?IUSTITIA?
Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z przykrością stwierdza, że stowarzyszenie nie zostało dopuszczone do udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, pomimo złożenia stosownego wniosku. Uniemożliwiło to stowarzyszeniu wzięcie aktywnego udziału w postępowaniu. Podkreślić należy, że orzeczenie przez Trybunał Konstytucyjny zgodności z Konstytucją zamrożenia wynagrodzeń sędziów w 2012 r. nastąpiło z zastrzeżeniem epizodyczności i wyjątkowości takiej decyzji władzy ustawodawczej. Jesteśmy przekonani, że próba powtórzenia w przyszłości tego rozwiązania spotka się ze zdecydowaną reakcją Trybunału. Byliśmy przekonani o niezgodności z Konstytucją także zamrożenia wynagrodzeń sędziów w 2012 r. z uwagi na brak wykazania przez władzę ustawodawczą konieczności podjęcia tej decyzji dla zapewnienia równowagi budżetowej. Treść rozstrzygnięcia nie jest jednak dla nas zaskoczeniem. Już w uzasadnieniu oceny skutków ustawy sporządzonym przez Radę Ministrów stwierdzono, że wprowadzenie szczególnego przepisu zamrażającego wynagrodzenia sędziów w 2012 r. zostało, w toku konsultacji poprzedniej wersji projektu ustawy, zaproponowane przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego.

Sprawdź także

Oświadczenie 13 sędziów IC SN

Oświadczenie 13 Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Nie można wybierać kandydatów na Prezesa Izby Cywilnej …