Strona główna / Aktualności / Płace sędziów do zamrażarki

Płace sędziów do zamrażarki

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zamrożenie wynagrodzeń sędziów w 2012 r. nie narusza konstytucji.. Zdanie odrębne zgłosili sędziowie TK: Mirosław Granat i Wojciech Hermeliński.Trybunał Konstytucyjny szczegółowo przeanalizował zasady wynagradzania sędziów i konstytucyjne gwarancje w tym zakresie, a także odniósł się do stanu finansów publicznych. Trybunał Konstytucyjny szczegółowo przeanalizował zasady wynagradzania sędziów i konstytucyjne gwarancje w tym zakresie, a także odniósł się do stanu finansów publicznych i jego wpływu na uchwalenie ustawy okołobudżetowej. Przypomniał, że stan gospodarki państwa, rzutujący zarówno na jego sytuację wewnętrzną, jak i na pozycję międzynarodową, mierzony jest metodą ustalania relacji długu publicznego do poziomu produktu krajowego brutto (PKB), a konstytucyjny limit zadłużenia wynosi 60% (dla uniknięcia zagrożenia jego przekroczeniem, ustawodawca ustanowił dwa tzw. progi ostrożnościowe, na poziomie 50% i 55%, których przekroczenie wymusza uruchomienie przez władze państwa stosownych procedur). (…)Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że wynagrodzenia sędziów są trwale związane z budżetem państwa, więc ich kształtowanie nie może pozostawać oderwane od stanu finansów publicznych. Powinny być możliwie wysokie i możliwie stabilne, ale nie oznacza to, że niezależnie od sytuacji budżetowej, muszą sukcesywnie wzrastać aż do przekroczenia konstytucyjnego limitu zadłużenia (60% PKB). Powodem uchwalenia ustawy okołobudżetowej była jednak konieczność ochrony zagrożonej równowagi budżetowej, stanowiącej samoistną wartość konstytucyjną, od której zależy zdolność państwa do działania i wypełniania jego zadań. Konieczność jej ochrony i zachowania wynika z ogółu regulacji zawartych w rozdziale X konstytucji oraz z jej art. 1 stanowiącego, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, niezależnie od wykonywanej przez nich działalności zarobkowej – ?równych w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego ? Polski (preambuła konstytucji), a więc również sędziów. Ważąc dwie wartości konstytucyjne: wynagrodzenie sędziego godne jego urzędu (będące istotną gwarancją sędziowskiej niezawisłości, mającej fundamentalne znaczenie dla właściwego funkcjonowania trzeciej władzy), oraz równowagę i stabilność finansów publicznych (konieczną dla normalnego funkcjonowania państwa, jako całości), Trybunał Konstytucyjny dał pierwszeństwo zasadzie ochrony równowagi budżetowej, kosztem zaakceptowania ograniczonego w czasie (incydentalnego) spowolnienia wzrostu wynagrodzeń sędziowskich.
Rozprawie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą była sędzia TK Teresa Liszcz. Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
STANOWISKO SSP ?IUSTITIA?
Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z przykrością stwierdza, że stowarzyszenie nie zostało dopuszczone do udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, pomimo złożenia stosownego wniosku. Uniemożliwiło to stowarzyszeniu wzięcie aktywnego udziału w postępowaniu. Podkreślić należy, że orzeczenie przez Trybunał Konstytucyjny zgodności z Konstytucją zamrożenia wynagrodzeń sędziów w 2012 r. nastąpiło z zastrzeżeniem epizodyczności i wyjątkowości takiej decyzji władzy ustawodawczej. Jesteśmy przekonani, że próba powtórzenia w przyszłości tego rozwiązania spotka się ze zdecydowaną reakcją Trybunału. Byliśmy przekonani o niezgodności z Konstytucją także zamrożenia wynagrodzeń sędziów w 2012 r. z uwagi na brak wykazania przez władzę ustawodawczą konieczności podjęcia tej decyzji dla zapewnienia równowagi budżetowej. Treść rozstrzygnięcia nie jest jednak dla nas zaskoczeniem. Już w uzasadnieniu oceny skutków ustawy sporządzonym przez Radę Ministrów stwierdzono, że wprowadzenie szczególnego przepisu zamrażającego wynagrodzenia sędziów w 2012 r. zostało, w toku konsultacji poprzedniej wersji projektu ustawy, zaproponowane przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego.

Sprawdź także

Wojsko Francji w Kijowie?

Francja wysłała do Słowiańska na wschodzie Ukrainy około 100 żołnierzy z 3. pułku piechoty Legii …