Sąd czeka na wyrok TK

Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie danej sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Tak się też stało w poznańskim Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Sędzia Małgorzata Górecka zawiesiła postępowanie sądowe w sprawie rozpoznania skargi S.A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2008.
Strona skarżąca wniosła o zawieszenie przedmiotowego postępowania z uwagi na to, że rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w kwestii skargi konstytucyjnej S.A. (sygn. akt SK 21/07) dotyczącej zbadania zgodności z Konstytucją RP art. 1 a ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 z 2002 r., poz. 84 ze zm.) oraz od wyniku postępowania w kwestii pytania prawnego zadanego Trybunałowi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (sygn. akt I SA/Gl 110/09) w sprawie zgodności powyższych przepisów z art. 217 w zw. z art. 84 i art. 2 Konstytucji RP.
S. A. podnosiła, że zaskarżona w niniejszym postępowaniu decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego określająca wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2008 r., oparta została na wyżej wymienionych przepisach, co – w jej ocenie – powoduje, iż rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy zależy od wyniku postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Sąd przychylił się do wniosku o zawieszenie postępowania uznając, iż znajduje ono oparcie w przepisie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi .

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …