Finansowanie pomostowe
Strona główna / Temat Tygodnia / Szybszy tryb w sprawie ZUS

Szybszy tryb w sprawie ZUS

Prezes TSUE objął trybem przyspieszonym sprawę 4 pytań powtórzonych przez Sąd Najwyższy  w reakcji na wniosek o cofnięcie zażalenia w sprawie zusowskiej.

Jak czytamy w treści postanowienia: „W tych okolicznościach należy zauważyć, że niezwłoczne udzielenie odpowiedzi przez Trybunał może rozwiać poważne wątpliwości, z jakimi boryka się sąd odsyłający, co do zasadniczych kwestii prawa Unii mających związek z niezawisłością sędziowską, którą prawo to gwarantuje, a także co do konsekwencji, jakie mogłaby mieć wykładnia tego prawa dla zasad funkcjonowania tego sądu jako najwyższej krajowej instancji sądowniczej.

Ponadto powyższe wątpliwości mogą mieć wpływ na funkcjonowanie systemu współpracy sądowej, którego wyraz stanowi mechanizm odesłania prejudycjalnego przewidziany w art. 267 TFUE, będący filarem systemu sądowniczego Unii Europejskiej, dla którego niezależność sądów krajowych, a w szczególności sądów orzekających w ostatniej instancji, ma zasadnicze znaczenie [postanowienie prezesa Trybunału z dnia 26 września 2018 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych, C‑522/18, niepublikowane, EU:C:2018:786, pkt 15; zob. także podobnie opinia 2/13 (przystąpienie Unii do EKPC) z dnia 18 grudnia 2014 r., EU:C:2014:2454, pkt 176; wyrok z dnia 27 lutego 2018 r., Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, pkt 43].W świetle wspomnianych powyżej wątpliwości charakter przywołanych okoliczności uzasadnia niezwłoczne wydanie rozstrzygnięcia zgodnie z art. 105 § 1 regulaminu postępowania.Z powyższych względów prezes Trybunału postanawia, co następuje:Sprawa C‑668/18 zostaje objęta trybem przyspieszonym przewidzianym w art. 105 § 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem”. Na stronie SSP IUSTITIA pełna treść postanowienia.

Źródło:http://curia.europa.eu

Foto: „Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej”

Sprawdź także

Europa wyklucza neo-KRS

Europejska Sieć Rad Sądownictwa podjęła decyzję o usunięciu z szeregów stowarzyszenia polskiej Krajowej Rady Sądownictwa. …