Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zapomniano o prawach obywateli

Zapomniano o prawach obywateli

RPO prof. Irena Lipowicz przypomina Bogdanowi Borusewiczowi,że chociaż minęło 15 lat od wejścia w życie konstytucji ( 2 kwietnia 2012) nadal istnieją delegacje konstytucyjne, które w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich nie zostały do chwili obecnej wykonane w wystarczającym stopniu. Oto treść wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Ireny Lipowicz:
Oto treść wystąpienia RPO:
? Zgodnie z art. 63 Konstytucji RP ?każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.” Wyodrębnienie trzech instrumentów udziału w życiu publicznym bez określenia ich wzajemnej relacji wskazuje na konieczność operacjonalizacji wszystkich z nich. Tryb składania skarg i wniosków został szczegółowo uregulowany w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Jednak o ile art. 221 wspomnianej ustawy stanowi, że ?zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania petycji, skarg i wniosków (…) realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu.””” to w dalszej części działy VIII brak szczegółowych postanowień odnoszących się do petycji.
Dostrzegając deficyt w omawianym zakresie, który w ocenie RPO może wpłynąć na jakość dialogu między obywatelem a organami władz publicznych, a tym samym na sferę praw i wolności politycznych i społecznych jednostki Rzecznik już uprzednio sygnalizował problem braku właściwej regulacji ustawowej w omawianym zakresie – w wystąpieniu do Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2008 r., wystąpieniu do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP z dnia 16 sierpnia 2010 r. oraz do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP z 9 lutego 2011 r.
W ostatnim czasie do szczególnych priorytetów Rzecznika Praw Obywatelskich zalicza się wspieranie partycypacji partnerów społecznych w procesie decyzyjnym, szczególnie przy udziale nowych technologii. Potencjał tworzenia nowych form komunikacji między obywatelem, a organami władzy publicznej jest w tym kontekście niezwykle cenny. W związku z powyższym, RPO zwracamsię do Pana Marszałka z uprzejmą prośbą rozważenia powrotu do przygotowanego w poprzedniej kadencji Senatu projektu ustawy o petycjach i ponownej analizy wprowadzenia do polskiego systemu prawnego proponowanych w nim rozwiązań. Warto aby podjęta przez Senat VII kadencji dyskusja na temat regulacji ustawowej prawa do petycji była kontynuowana. Proszę również o poinformowanie mnie o podjętych w sprawie działaniach – kończy swoje wystąpienie prof. I.Lipowicvz..
Na stronach RPO projekt tekstu ustawy o petycjach.

Sprawdź także

Palestra o aresztach

Raport NRA z wykonania przez Polskę wyroków ETPCz dot. długotrwałego stosowania tymczasowego aresztowania Raport Naczelnej …