Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Ile lat może mieć sędzia

Ile lat może mieć sędzia

6 listopada 2012 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie Komisja Europejska przeciwko Węgrom (C-286/12), dotyczącej dyskryminacji ze względu na wiek. Trybunał stwierdził naruszenie prawa unijnego przez Węgry. Komisja Europejska zarzucała Węgrom naruszenie postanowień dyrektywy 2000/78/WE określającej zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Zarzut dotyczy ustanowienie wieku (62 lata), w którym stosunki służbowe sędziów, prokuratorów i notariuszy ustają obligatoryjnie. Komisja zwróciła uwagę, że określenie obligatoryjnego wieku maksymalnego tylko dla sędziów, prokuratorów i notariuszy stanowi dyskryminację ze względu na wiek. Działanie to, zdaniem Komisji, nie jest ani obiektywnie uzasadnione, ani proporcjonalne, uregulowanie węgierskie nie precyzuje również celów takiego rozwiązania. Trybunał przyznał rację Komisji. Jego zdaniem węgierskie rozwiązanie, skutkujące automatycznym ustaniem stosunku służbowego po osiągnięciu określonego wieku stanowi mniej korzystne traktowanie sędziów, prokuratorów i notariuszy, w porównaniu do pozostałych osób czynnych zawodowo. W dojściu do takiego wniosku Trybunał posłużył się testem polegającym na sprawdzeniu, czy różne traktowanie stanowi w tym wypadku dyskryminację. Musiał zatem odpowiedzieć na pytanie czy przedmiotowa regulacja ma uzasadniony cel, oraz czy przedsięwzięte dla realizacji tego celu środki są odpowiednie i proporcjonalne? Jego zdaniem cele wskazane przez Węgry, tj. standaryzacja wieku, w którym w sektorze publicznym przechodzi się na emeryturę oraz zwiększenie zróżnicowania wiekowego we wskazanych zawodach, mogą usprawiedliwiać różne traktowanie.
Czy jednak przepisy węgierskie są niezbędnym środkiem do realizacji tych celów? Trybunał uznał, że należy to zbadać w kontekście trudności, jakie wywołują wobec zainteresowanych, oraz korzyści, jakie zapewniają społeczeństwu. Trybunał zwrócił uwagę, że obniżenie wieku przejścia na emeryturę z 70 do 62 lat narusza ochronę uzasadnionych oczekiwań ? osoby te, wobec wejścia ustawy w życie, nie będą miały czasu na przygotowanie się ? także ekonomiczne ? do przejścia na emeryturę. Ponadto umożliwi ono wejście na rynek pracy młodszym osobom tylko jednorazowo, nie przyczyniając się do długofalowego zrównoważenia struktury wieku wśród zatrudnionych. Dlatego też Trybunał uznał, że przepisy, jako nieproporcjonalne, nie są konieczne do osiągnięcia zamierzonych celów. Tym samym stwierdził, że Węgry naruszyły postanowienia art. 2 i 6(1) dyrektywy 2000/78/WE.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …