Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Konkubinat tylko heteroseksualny

Konkubinat tylko heteroseksualny

Sąd Rejonowy w Warszawie oddalił powództwo dotyczące wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym partnerze homoseksualnym. Sąd uznał, że podstawą jest art. 691 kodeksu cywilnego, który przewiduje możliwość wstąpienia w stosunek najmu po śmierci dotychczasowego najemcy przez osobę pozostającą ze zmarłym w ?faktycznym wspólnym pożyciu? . Sąd przyznał, że rozstrzygnięcie tej sprawy wymagało dokonania przez sąd analizy, co kryje się pod pojęciem ?faktyczne wspólne pożycie?. Zdaniem sądu, przez to pojęcie na pewno należy rozumieć konkubinat pomiędzy kobietą a mężczyzną. Zdaniem sądu z analizy orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że ?wspólne pożycie? jest interpretowane jako ?pożycie takie jak małżeńskie?, a zatem jednoznacznie wyklucza związki jednopłciowe.
Sąd zaznaczył, że brak jest orzecznictwa Sądu Najwyższego, które wskazywałoby na konieczność traktowania związków homoseksualnych jako ?faktycznego trwałego pożycia?, o którym stanowi art. 691 kodeksu cywilnego.
Według sądu analiza orzecznictwa SN pozwala na stwierdzenie, że intencją ustawodawcy przy konstruowaniu tego przepisu była chęć wyraźnego ograniczenia kręgu osób, którym przysługuje prawo wstąpienia w stosunek najmu po śmierci dotychczasowego najemcy. Sąd nie odniósł się do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Kozak przeciwko Polsce, mimo że zarówno HFPC (która w marcu tego roku wstąpiła do tego postępowania), jak i pełnomocniczka powoda wskazywali, że orzeczenie to ma kluczowe znaczenie dla sprawy.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …