Nabór na sędziego ETPCz

W związku z upływem w dniu 31 października 2012 roku kadencji polskiego sędziego w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu oraz zgodnie z postanowieniami Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, istnieje możliwość ubiegania się o rekomendację rządu RP na stanowisko sędziego ETPCz.
KOMUNIKAT:
Minister spraw zagranicznych ogłasza:
W związku z upływem w dniu 31 października 2012 r. kadencji polskiego sędziego w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu oraz zgodnie z postanowieniami Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz innych dokumentów Rady Europy, które regulują kwestie uzupełnienia składu sędziowskiego Trybunału, istnieje możliwość ubiegania się o rekomendację Rządu Polskiego na stanowisko sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Kandydat na powyższe stanowisko powinien spełniać następujące wymagania: posiadać obywatelstwo polskie, korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich, być osobą o wysokim poziomie moralnym, spełniać warunki wymagane do sprawowania wysokiego urzędu sędziowskiego albo być prawnikiem o uznanej kompetencji, mieć ukończone wyższe studia prawnicze w Polsce lub zagranicą i uzyskany tytuł magistra lub równorzędny, posiadać rozległą wiedzę prawniczą, w tym zwłaszcza w zakresie prawa polskiego, i doświadczenie związane z jego praktycznym stosowaniem, posiadać biegłą znajomość jednego z języków urzędowych Rady Europy oraz bierną znajomość drugiego języka, odznaczać się stanem zdrowia umożliwiającym pełnienie obowiązków sędziego. Podkreślenia wymaga również fakt, że kadencja sędziów upływa z chwilą ukończenia przez nich 70 lat. Zainteresowane osoby proszone są o złożenie życiorysu (wzór w j. angielskim, wzór w j. francuskim) i listu motywacyjnego wraz z następującymi dokumentami: kopią dowodu osobistego albo oświadczeniem o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczeniem kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczeniem kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów niniejszej procedury, kopią dyplomu ukończenia wyższej uczelni, kopiami dokumentów potwierdzających jednoznacznie doświadczenie zawodowe określone w wymaganiach, oświadczeniem kandydata (wzór), stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (zarządzenie). W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Życiorys powinien być złożony według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej MSZ, na której znajdują się również inne dokumenty precyzujące warunki udziału w procedurze wyłaniania kandydatów na sędziego. Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych zgłoszeń w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Ministra Spraw Zagranicznych lub przesłanie ich listem poleconym na adres: Sekretariat Ministra Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 00-580, al. Szucha 23, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2012 r. Decyduje data wpływu wniosku do Ministerstwa.
Wszelkich wyjaśnień w sprawie zgłaszania kandydatur można uzyskać w Departamencie ds. Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka Ministerstwa Spraw Zagranicznych (adres jak powyżej), tel. + 48 22 455 5349, fax + 48 22 455 5348.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …