Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Niewyjaśniona śmierć w areszcie

Niewyjaśniona śmierć w areszcie

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał decyzję w sprawie P. przeciwko Polsce. Skargę wniosła matka, której córka zmarła w areszcie śledczym. Córka pani P. trafiła pod koniec 2003 r. do aresztu śledczego. Rodzina informowała administrację aresztu o jej problemach zdrowotnych. Ich uwagi nie zostały wzięte pod uwagę i kilka dnipo umieszczeniu w areszcie córka skarżącej została w ciężkim stanie przetransportowana do szpitala. Niedługo potem zmarła. Przed sądami krajowymi prowadzone było postępowanie karne przeciwko lekarzowi, który pracował w areszcie, jednak zostało umorzone w grudniu 2013 r. w wyniku przedawnienia karalności.
W skardze do ETPC skarżąca zarzuciła, że władze polskie naruszyły prawo do życia (art. 2 Konwencji), gdyż nie dopełniły obowiązku zapewnienia właściwej opieki medycznej w trakcie pozbawienia jej córki wolności. Ponadto skarżąca zarzuciła również naruszenie standardów proceduralnych, ponieważ nie przeprowadzono szybkiego i efektywnego postępowania sądowego aby ustalić przyczyny śmierci kobiety i pociągnąć odpowiednie osoby do odpowiedzialności karnej. ?To kolejna ze spraw objętych Programem Spraw Precedensowych dotyczących problemów osób pozbawionych wolności, w tym ochrony ich prawa do życia i adekwatnej opieki medycznej. Jednak długość prowadzonego postępowania w tej sprawie, pokazuje szczególny problem polskiego wymiaru sprawiedliwości.? ? powiedziała Katarzyna Wiśniewska, prawniczka HFPC.
Na prośbę HFPC skarżącą reprezentowali pro bono adw. Mikołaj Pietrzak i adw. Paweł Osik z Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy. Rząd polski złożył przed ETPC jednostronną deklarację o dopuszczeniu się w stosunku do córki skarżącej traktowania sprzecznego z art. 2 Konwencji. Rząd przyznał, że nie zapewniono córce skarżącej adekwatnej opieki medycznej w trakcie jej pozbawienia wolności. Ponadto rząd przyznał, że naruszono art. 2 Konwencji poprzez niezapewnienie szybkiego i efektywnego postępowania w zakresie śmierci córki P. Strona rządowa zobowiązała się do wypłaty skarżącej sumy 15 tys. euro. ?Decyzja ETPC podkreśla potrzebę zapewnienia osobom pozbawionym wolności w Polsce systemu adekwatnej opieki medycznej? ? stwierdza adw. Paweł Osik z kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy. ?Mam nadzieję, że ta decyzja ETPC przyczyni się do wypracowania w naszym kraju takich rozwiązań systemowych, które zapobiegną w przyszłości zarzutom naruszenia przez Polskę proceduralnego aspektu prawa do życia. Efektywne i szybkie wyjaśnienie okoliczności śmierci osób pozbawionych wolności musi być postrzegane jako jeden z wyznaczników państwa praworządnego spełniającego standardy ochrony praw człowieka? ? stwierdza adw. Mikołaj Pietrzak.
Źródło:HFPC

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …