Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Norwegia pomoże więzieniom

Norwegia pomoże więzieniom

Trzynaście milionów euro dostaną polskie więzienia od rządu Norwegii. Przedstawiciele norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaakceptowali propozycje Służby Więziennej w ramach programu ?Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych? wchodzącego w skład Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF). Możliwość udzielenia wsparcia została określona w wysokości 13 mln EUR.
Spotkanie odbyło się 25 stycznia 2011 roku. W związku z trwającymi pracami nad zawarciem memorandum o współpracy pomiędzy rządami Rzeczypospolitej Polskiej oraz Królestwa Norwegii jako darczyńców, w zakresie możliwości udzielenia wsparcia finansowego na potrzeby rozwoju wybranych dziedzin funkcjonowania naszego kraju, została określona wielkość środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
W wyniku trwających od jesieni 2010 r. rozmów pomiędzy przedstawicielami Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz przedstawicieli Królestwa Norwegii zostały zaakceptowane także propozycje zgłoszone przez polską Służbę Więzienną. Aktualnie wskazane limity wydatków na lata 2012-2014 na projekty mające zmodernizować działalność więziennictwa oraz podnieść poziom przygotowania zawodowego kadry zostały określone w wysokości 13 mln EUR.
Celem zaplanowanych działań, które zostaną sfinansowane ze środków NMF jest podniesienie poziomu wykonywania kary zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi instrumentami praw człowieka. Cel ma zostać osiągnięty poprzez m.in. podniesienie efektywności działań podejmowanych wobec szczególnych grup osadzonych w jednostkach penitencjarnych oraz kompetencji zawodowych kadry Służby Więziennej i podniesienie kompetencji osób odbywających karę pozbawienia wolności. Bezpośrednie działania służące osiągnięciu zaplanowanych rezultatów będą prowadzone poprzez m.in. realizację wśród więźniów szkoleń o charakterze zawodowym oraz podnoszących ich kompetencje społeczne w celu zwiększenia efektywności powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary, realizację szkoleń wśród kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe (m.in. szkolenia językowe, specjalistyczne, ukierunkowane na pracę z grupami szczególnymi lub więźniami młodocianymi, itp.), a także realizację szkoleń wśród kadry Służby Więziennej ukierunkowanych na podniesienie umiejętności służących prawidłowemu wykonywaniu obowiązków służbowych (m.in. warsztaty antystresowe, szkolenia podnoszące umiejętności w zarządzaniu kadrą, itp.).
Planowane jest także utworzenie i wdrożenie systemów teleinformatycznych służących podniesieniu poziomu zarządzania jednostkami penitencjarnymi. Ponadto nastąpi wzmocnienie sprzętowe i modernizacja procesów dydaktycznych w ramach Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Okres realizacji planowanych działań jest przewidywany na lata 2012-2014.
Obecnie w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej trwają nasilone prace nad przygotowaniem stosownych procedur umożliwiających prawidłową i efektywną realizacje planowanych przedsięwzięć.
kpt. Marek Nicgorski, kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich w Biurze Penitencjarnym Centralnego Zarządu Służby Więziennej

Sprawdź także

Giną ostatnie słonie

Jestem zrozpaczony. Kanadyjski koncern naftowy ReconAfrica pustoszy mój dom – sanktuarium afrykańskiej przyrody w delcie …